کاهش زمان و هزینه های حفاری

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استراتژی روش مدرن استفاده از تکنولوژی لیزر pullsednd:yag درافزایش نرخ نفوذ و کاهش هزینه های حفاری

بر خلاف روش‌های حفاری قدیمی که اغلب باعث کاهش فوق العاده‌ی نفوذپذیری سنگ‌ها می‌شوند، روش حفاری با استفاده از تکنولوژی لیزر باعث افزایش نفوذپذیری سنگ و در نهایت افزایش تولید نفت از چاه می‌شود. حفاری سنگ با استفاده از تکنولوژی لیزر، فرایندی جهت حذف سنگ است که در آن از تنش حرارتی برای شکستن سنگ به قطعات کوچکتر و خارج کردن خرده‌ها و سنگ‌های کوچک باقی‌مانده توسط روش‌های تخلیه استاندارد استفاده می‌شو...

متن کامل

بررسی عوامل زمان و هزینه در حفاری دورانی و لیزری

طی چند سال اخیر به دلیل مشکلاتی از قبیل زمان بر بودن و هزینه های فراوان حفاری و سایر محدودیت ها در روش های حفاری قدیمی، روش ها و راهکارهای جدیدی پیشنهاد شده که از آن جمله می توان به حفاری لیزری اشاره کرد. هدف اصلی تمامی آزمایش هایی که تاکنون انجام شده دستیابی به بیشترین مقدار حفاری با کمترین زمان و هزینه بوده است. در این تحقیق دو عامل زمان و هزینه در حفاری یکی از چاه های جنوب غربی کشور به روش ل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1383  شماره 14

صفحات  49- 49

تاریخ انتشار 2004-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023