کرونا ویروس و سالمت روان: یک مطالعه ی مروری روایتی

نویسنده

  • ,
چکیده

This article has no abstract.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری

در دسامبر 2019 ویروس جدیدی از نوع کرونا که به آن بیماری تنفسی حاد نیز گفته می‌شود، در شهر ووهان چین شناسایی شد که توسط سازمان بهداشت جهانی کووید -19 نامگذاری گردید. از مهم‌ترین نشانه‌های این بیماری، علائم حاد تنفسی می‌باشد که در 2 درصد موارد منجر به مرگ بیمار می‌شود. این ویروس به سرعت در چین گسترش یافت و در طی چند ماه به کشورهای دیگر نیز سرایت کرد. چنانچه در زمان کوتاهی در مناطقی در جنوب شرق آس...

متن کامل

پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کووید 19) در کودکان: مطالعه مروری نظام‌مند

تغییر در سبک زندگی در نتیجه شیوع جهانی بیماری کووید 19، کودکان را تحت شعاع قرار داده و پیامدهای روان شناختی به دنبال داشته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کووید 19) در کودکان روش مرور نظام‌مند بود. بدین صورت که یافته‌های پژوهشی از سال‌های میلادی 2019 تا 2020 در پایگاه‌های اطلاعاتی PupMed، Springer، Scopus، ProQuest، Science direct، Google Scholar با جس...

متن کامل

Survey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan girl secondary school, winter and spring, 2004

دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...

متن کامل

تحریک دهلیزی: پروتکلهای درمانی، اثربخشی و کاربرد درمانی در توانبخشی اطفال (یک مطالعه مروری روایتی)

هدف: با توجه به کاربرد گسترده تحریک دهلیزی در کلینیکها نیاز به پروتکلهای سازمان یافته بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می­رسد. هدف از این مرور روایتی بررسی مبتنی بر شواهد پروتکل تحقیقات موجود و هدایت این جریان بالینی به سمت و سوی ساختار یافته است. روش بررسی: در مقاله مروری روایتی (Narrative) حاضر مستندات موجود بین سالهای 1972 تا 2014 در پایگاه های اطلاعاتی  معتبر  PubMed، Medline, Scopus ، Web o...

متن کامل

تأثیر مراقبت از دهان در پیشگیری از پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی: یک مطالعه مروری روایتی

مقدمه: نقش پرستاران برای پیشگیری از پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی امری ضروری است لذا این مقاله مروری با هدف تعیین تأثیر مراقبت از دهان در پیشگیری از پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه انجام شد. روش کار: از مطالعات کارآزمایی بالینی منتشر شده ازسال 2005 تا 2015 میلادی در زمینه نقش مراقبت از دهان در بروز پنومونی ناشی از ونتیلاتور استفاده شد. متن کامل مقالات ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 29

صفحات  7- 19

تاریخ انتشار 2020-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022