کشف و تحلیل رفتار خرید مشتریان سالمند در تصمیم به خرید محصولات ارگانیک: روش ترکیبی خوشه‌بندی و درخت تصمیم

نویسندگان

  • عظیم زارعی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
  • محمد علی سیاه سرانی کجوری دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده

تحلیل و کشف الگوهای تصمیم‌گیری مشتریان و ارائه مدل پیش‌بینی‌کننده رفتار خرید آن‌ها، یکی از چالش‌ها و عرصه‌های موردعلاقه پژوهشگران بوده و هست که می‌تواند درزمینه موضع‌سازی محصولات، کاربرد فراوانی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل و مدل‌سازی رفتار خرید مشتریان سالمند در تصمیم به خرید محصولات ارگانیک با رویکردی ترکیبی بود که این امر در دو گام مرتبط باهم انجام شد. در گام اول، با استفاده از یک پرسشنامه‌ی 33 گویه‌ای که پایایی و روایی آن به ترتیب از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بررسی و مورد تأیید قرار گرفت، نظرات 388 سالمند از طریق نُه شاخص پیش‌بینی‌کننده تصمیم به خرید محصولات ارگانیک جمع‌آوری شد؛ سپس با استفاده از تحلیل خوشه‌ای K میانگین و بر اساس شاخص‌های دیویس-بولدین و سیلوئت خوشه‌های بهینه به دست آمد و مشتریان سالمند در دو خوشه روی‌گردان و مشتاق نسبت به خرید محصولات ارگانیک دسته‌بندی شدند. در گام دوم، رفتار خرید سالمندان هر خوشه با استفاده از درخت تصمیم، مورد تحلیل قرار گرفت و مدل‌های بهینه، استخراج و قواعد «اگر-آنگاه» مرتبط با هر خوشه ارائه شد. نتایج نشان داد، در هر دو خوشه سالمندان روی‌گردان و مشتاق، شاخص تحصیلات، عاملی تعیین‌کننده در جهت پیش‌بینی تصمیم خرید محصولات ارگانیک است؛ همچنین به نظر می‌رسد، وضعیت مصرف محصولات ارگانیک در بین سالمندان در وضعیت مناسبی قرار ندارد که در این زمینه پیشنهادهایی متناسب با هر خوشه ارائه شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر ترجیح برند بر تصمیم خرید مشتریان

     به دلیل رقابت روزافزون صنایع بزرگ، شرکت­ها تلاش می­کنند تا مشتریان بیشتری را به سمت محصولات خود جذب کنند؛ اما این مهم بدون در نظر گرفتن عوامل موثر بر تصمیم به خرید مشتریان امکان­پذیر نخواهد بود. شناخت عوامل موثر بر تصمیم به خرید مصرف­کنندگان به سازمان کمک می­کند تا استراتژی­های خود را طوری گسترش دهد که سودآوری را حداکثر کند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ترجیح برند بر تصمیم خرید مشتریان ...

متن کامل

مدلی برای تصمیم گیری خرید مشتریان محصولات فناورى برتر پژوهشی در نمایشگر قلب شرکت صاایران

از آنجا که کالاهاى فناورى برتر داراى خصوصیات خاص و شرایط ناپایدارى است؛ لذا رفتار خریداران سازمانى امرى حساس و پیچیده است. این مقاله به بررسی و تحلیل حساسیت‌های کلیدی موثر در تصمیم‌گیری خریداران سازمانی در خرید کالای فناورى برتر می‌پردازد. برای این منظور از روش گرانددتئوری جهت ایجاد مدلى کاربردى و انتزاعى، استفاده شده است. پس از انجام مصاحبه با دست اندرکاران و خبرگان این  حوزه و تحلیل حساسیت‌ها...

متن کامل

تاثیر ترجیح برند بر تصمیم خرید مشتریان

به دلیل رقابت روزافزون صنایع بزرگ، شرکت­ها تلاش می­کنند تا مشتریان بیشتری را به سمت محصولات خود جذب کنند؛ اما این مهم بدون در نظر گرفتن عوامل موثر بر تصمیم به خرید مشتریان امکان­پذیر نخواهد بود. شناخت عوامل موثر بر تصمیم به خرید مصرف­کنندگان به سازمان کمک می­کند تا استراتژی­های خود را طوری گسترش دهد که سودآوری را حداکثر کند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ترجیح برند بر تصمیم خرید مشتریان است. ...

متن کامل

تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان شرکت هاکوپیان

     هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان است که به­صورت موردی و بر اساس مدل CBBF در شرکت هاکوپیان انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. روش­های جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق به­صورت میدانی است که با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. پرسشنامه شامل 23 سوال است و بر اساس مقیاس ترکیبی و طیف پنج گزینه­یی لیکرت تنظیم شده ...

متن کامل

اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی آدیداس بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک (فعالیت امواج مغزی) و تصمیم به خرید ورزشکاران (علاقه‌مند و غیرعلاقه‌مند) در مقایسه با غیرورزشکاران (علاقه‌مند و غیرعلاقه‌مند) است. در این پژوهش، "تبلیغات برند ورزشی آدیداس" به عنوان متغیر مستقل، "فعالیت امواج مغزی" و "تصمیم‌ به‌ خرید" به عنوان متغیر وابسته مطرح هستند. پژوهش حاضر،...

متن کامل

تأثیر آمیختۀ بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های عرضۀ محصولات ورزشی شهر تهران)

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آمیختۀ بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های عرضۀ محصولات ورزشی شهر تهران) است. جامعۀ آماری مورد پژوهش کلیۀ فروشگاه‌های عرصۀ محصولات ورزشی شهر تهران است که در بازۀ زمانی مهرماه 94 برای خرید کالا به این فروشگاه­ها مراجعه کرده‌اند. در این میان با استفاده از روش نمونه‌گیری­ اتفاقی (در دسترس) 384 نفر به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  147- 172

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023