کلام جهان است، کلام فارماکون است

نویسندگان

  • Nazanine Sandjari université Shahid Beheshti Département de la langue et la littérature française
چکیده مقاله:

در رمانهای امین معلوف هر سفری از غربال واژه‌ها می‌گذرد و همین جاست که داستان موجود بی‌کلام آغاز می‌شود، موجودی که قادر به سخن گفتن نیست، موجودی که سخن نمی‌گوید. در این مقاله هدف بررسی آثارمعلوف است جهت برجسته‌سازی رابطه قهرمان داستان با واژه ها، با نوشتار. قهرمانان معلوف داستان زندگی خود را می‌نویسند تا فکر کنند، تا دنیا تبدیل به یک دنیا شود. گویی که از دیدگاه آنان نه تنها زندگی بلکه جهان قبل از اینکه تبدیل به نوشته گردد قابل لمس نیست. نوشتن باعث کاهش رنج است ولو اگر واژه‌هایی که در یادداشتهای قهرمان داستان نقش بسته در آن زندگی و در آن دنیا حضور نداشته باشند. واژه تبدیل می‌شود به "فارماکون" یعنی هم زهر است و هم پادزهر، هم احیا کننده‌ای است که بی‌وقفه خودرا پنهان می‌کند و هم قهرمان را در برابر دردی اجتناب‌ناپذیر قرار می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اخلاق و آیین مهندسی جهان پایی است

 موضوع اخلاق(Morals)، آیین(¬Ethics) و اخلاق مهندسی از جمله موضوعهای نسبتاً جدیدی است که در ایران هم به آن توجه شده است. در این مقاله به اخلاق مهندسی از نظرهای مختلف توجه ¬شده است، با توجه به آنکه از مهندسان که سازنده جهان هستند گاه به عنوان مخرب و منهدم کننده نیز یاد شده است، مقاله حاضر کوششی است تا با ارائه تعریف مهندسی و توجه به دانایی، توانایی و اخلاق مهندسی، مشخص کند که مهم ترین ویژگی اخلاقی...

متن کامل

تأثیر کلام معتزلی بر کلام قرائیمی

تقدس بیش از حد سنت شفاهی (تلمود) در برهه‌هایی از زمان در یهودیت ربانی، که موجب به حاشیه رانده شدن کتاب مقدس شده بود، گروهی را به مخالفت با آن سنت واداشت که فرقه قرائیم از این گروه بود. فرقه قرائیم در قرن دوم / هشتم، آن هم در زیر لوای فرهنگ و تمدن اسلامی شکل گرفت. قرائیان عقل گرا بودند و متکلمان این فرقه برای تفسیر کتاب مقدس، کلام معتزلی را به خدمت گرفتند و با مدد جستن از این کلام سعی در مقابله ...

متن کامل

شکل‌گیری کلام یهود در سایه کلام اسلامی

با بررسی الهیات یهود، قبل و بعد از اسلام، تحولاتی که مسلمانان در میان علمای سنتی یهود پدید آوردند، نمایان می‌شود. «عقل‌گرایی» مشخصه بزرگی بود که بعد از اسلام در میان یهودیان شکل گرفت و این ویژگی به‌جز دوره کوتاهی و آن‌هم در میان تعداد معدودی همچون فیلون، هیچ سابقه یهودی ندارد؛ تا اینکه کلام اسلامی، بن‌مایه‌های این روش فکری را در یهودیت بنا نهاد و بزرگانی از یهودیت، مانند داوود مقمص و سعدیا گائو...

متن کامل

کلام نفسی (تکوینی) و کلام لفظی (قول، گفتار) نزد مولوی

این گفتار به تحلیل «کلام نفسی» و «کلام لفظی» در آثار مولوی می پردازد و نشان میدهد که در یک چشم انداز کلی، تقسیم و تفکیک سخن و زبان به زبان لفظی و زبان یا کلام نفسی و نیز لوگوس باطنی و لوگوس به بیان آمده، به زمانی بسیار دور باز می گردد. با تأکید بر تأثیر چشمگیر بحثهای مطرح در حوزة اشعری بر آثار مولوی در دو بخش مجزا، کلام در قلمرو الوهیت و قلمرو انسان شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و در اد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 27

صفحات  23- 47

تاریخ انتشار 2018-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023