Dominique Carnoy-Torabi

Université Shahid Beheshti

[ 1 ] - None

None

[ 2 ] - خوانش بینامتنی داستان عاشیقی اصلی و کرم: تغییر و تطور نقش قهرمان در یک سنت ادبی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی سیر تغییر و تطور شخصیت‌پردازی قهرمانان در سنت شفاهی عاشیقی، در فرایند گذار از نوع ادبی حماسی به نوع ادبی داستان عاشیقی است. از این‌رو این پرسش مطرح می‌شود که تغییر و تطور گذار جامعه از موقعیت‌های مختلف تاریخی، چگونه در شخصیت پردازی قهرمانان داستان‌های ترکی تاثیر داشته است؟ در این راستا، به داستان عاشیقی اصلی و کرم می‌پردازیم که محصول سنت شفاهی عاشیقی ترکی است و در قفق...

[ 3 ] - کلام جهان است، کلام فارماکون است

در رمانهای امین معلوف هر سفری از غربال واژه‌ها می‌گذرد و همین جاست که داستان موجود بی‌کلام آغاز می‌شود، موجودی که قادر به سخن گفتن نیست، موجودی که سخن نمی‌گوید. در این مقاله هدف بررسی آثارمعلوف است جهت برجسته‌سازی رابطه قهرمان داستان با واژه ها، با نوشتار. قهرمانان معلوف داستان زندگی خود را می‌نویسند تا فکر کنند، تا دنیا تبدیل به یک دنیا شود. گویی که از دیدگاه آنان نه تنها زندگی بلکه جهان قبل ا...

[ 4 ] - سوسیس به سبک ایرانی و بِه با قیماق. خوراک های مشرق زمین در سفره فرنگیان، قرن هفدهم تا نوزدهم

متن حاضر بخش اول از مجموعۀ دو مقاله است. از قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی محصولات و خوراک‌های شرقی به عادات غذایی روزمرۀ فرانسوی‌ها و دیگر اروپائیان راه یافت. به موازات این، سفرنامه‌ها که بسیار مرسوم شده بودند، ادبیات را تحت تأثیر قرار دادند. اما آیا این خوراک‌ها و شیوۀ مصرفشان، که سفرنامه‌ها درباره‌شان سخن گفته‌اند، به همان اندازه که اگزوتیسم (غریبه گرایی) شرقی باب شده بود و غربیان به آن علاقه دا...

نویسندگان همکار