سوسیس به سبک ایرانی و بِه با قیماق. خوراک های مشرق زمین در سفره فرنگیان، قرن هفدهم تا نوزدهم

نویسنده

چکیده مقاله:

متن حاضر بخش اول از مجموعۀ دو مقاله است. از قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی محصولات و خوراک‌های شرقی به عادات غذایی روزمرۀ فرانسوی‌ها و دیگر اروپائیان راه یافت. به موازات این، سفرنامه‌ها که بسیار مرسوم شده بودند، ادبیات را تحت تأثیر قرار دادند. اما آیا این خوراک‌ها و شیوۀ مصرفشان، که سفرنامه‌ها درباره‌شان سخن گفته‌اند، به همان اندازه که اگزوتیسم (غریبه گرایی) شرقی باب شده بود و غربیان به آن علاقه داشتند، در عادات زندگی فرانسوی‌ها حضور پررنگی داشت؟ این پژوهش به دامنۀ دقیقی از متون یعنی رساله‌های آشپزی، دستور پخت غداها، فرهنگ خوراک‌ها، یا به بیان دیگر متون فنی می‌پردازد. مقالۀ حاضر قرن هفدهم و هجدهم را دربرمی‌گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

گزاره‌های نقادانه‌ی اروپاییان درباره‌ی معماری و شهرهای ایران در سفرنامه‌های قرن هفدهم تا نیمه‌‌ی قرن نوزدهم میلادی

این تحقیق در پی بارخوانی اندیشه‌های انتقادی آن‌دسته از سفرنامه‌نویسان اروپایی است که بین قرون شانزدهم تا نوزدهم میلادی به ایران سفر کرده‌اند. چنین تحقیقی از چند جنبه مهم است: اوّلاً، می‌توان داوری‌های را برخلاف داوری‌های امروزین، داوری‌هایی تاریخی دانست، دوم آن‌که با پرداختن به این داوری‌ها، می‌توان به قیاس معماری ایران و غرب در آن دوران دست زد و ثالثاً می‌توان به تصویری واقع‌گرایانه از حیات معمار...

متن کامل

اصفهان در قرن هفدهم

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

اصفهان در قرن هفدهم

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

گوته و مشرق زمین

هرچند گوته و حافظ شعـرایی هستند که دردوره های متفاوت و با فرهنگ های مختلف، یکی در غـرب و دیگری در شرق می زیسته اند، ولی به واسطۀ تشابهاتی در اوضاع زندگی خصوصی و اجتماعی روحیه ای چنان نزدیک به هم پیدا کردند که پس از گذشت سده ها، ازورای ترجمه ای نارسا و گاه غـلط، گوته به کمک نبوغ خود، باز به کنه کلام لسان الغیب، حافـظ، بهتر از همۀ هم عـصران خود وبهتراز بسیاری از هـم میهنان و هـمزبانان او پی برد و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 29

صفحات  63- 81

تاریخ انتشار 2019-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023