× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

A Neural-Network Approach to the Modeling of the Impact of Market Volatility on Investment

نویسندگان

  • Ahmad Yaghobnezhad Department of Economic And Accounting, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran
  • Khalili Eraghi Khalili Eraghi Department of Economic And Management Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Mohammad Azim Khodayari Department of financial management Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده

In recent years, authors have focused on modeling and forecasting volatility in financial series it is crucial for the characterization of markets, portfolio optimization and asset valuation. One of the most used methods to forecast market volatility is the linear regression. Nonetheless, the errors in prediction using this approach are often quite high. Hence, continued research is conducted to improve forecasting models employing a variety of techniques. In this paper, we extend the field of expert systems, forecasting, and model by applying an Artificial Neural Network. ANN model is applied to forecast market volatility. The results show an overall improvement in forecasting using the neural network as compared to linear regression method.

جستجوی کلمه کلیدی

Market volatility
investment
Neural network

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

this study was conducted to investigate the impact of portfolio assessment as a process-oriented assessment mechanism on iranian efl students’ english writing and its subskills of focus, elaboration, organization, conventions, and vocabulary. out of ninety juniors majoring in english literature and translation at the university of isfahan, sixty one of them who were at the same level of writing...

تاثیر آموزش مهارت خود محوری بر روی ارتقاء مهارت شنیداری زبان آموزان هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی بود. در مرحله اول این تحقیق پژوهشگر پس از انجام مصاحبه نود زبان آموز را با استفاده از تست ایلتس انتخاب شدند. برای بررسی عوامل عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی از دو نوع فیلم ویرایش شده و ویرایش نشده استفاده گردید.برای انجام تح...

chapter i provides an overview of structural linguistics and touches upon the saussurean dichotomies with the final goal of exploring their relevance to the stylistic studies of literature. to provide evidence for the singificance of the study, chapter ii deals with the controversial issue of linguistics and literature, and presents opposing views which, at the same time, have been central to t...

this study investigated the impact of explicit instruction of morphemic analysis and synthesis on the vocabulary development of the students. the participants were 90 junior high school students divided into two experimental groups and one control group. morphological awareness techniques (analysis/synthesis) and conventional techniques were used to teach vocabulary in the experimental groups a...

چکیده هدف اول این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مصحح بر آموزش گیرندگان براساس پایایی نمره های آنها در پنج بخش شامل محتوا ، سازمان ، لغت ، زبان و مکانیک بود. هدف دوم این بود که بدانیم آیا تفاوتهای بین آموزشی گیرندگان زن و مرد در پایایی نمرات آنها وجود دارد. برای بررسی این موارد ، ما 90 دانشجو در سطح میانه (متوسط) که از طریق تست تعیین سطح شده بودند انتخاب شدند. بعد از آنها خواستیم که درباره دو موضوع ا...

terms of address as an important linguistics items provide valuable information about the interlocutors, their relationship and their circumstances. this study was done to investigate the change route of persian address terms in the two recent centuries including three historical periods of qajar, pahlavi and after the islamic revolution. data were extracted from a corpus consisting 24 novels w...