عنوان ژورنال

Advances in Mathematical Finance and Applications
  • درجه :غیر مصوب
  • issn :2538-5569
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

شمارگان این ژورنال

دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1