× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

Advances in Mathematical Finance and Applications

درجه: غیر مصوب issn: 2538-5569 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک