× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

Advances in Mathematical Finance and Applications

درجه: غیر مصوب issn: 2538-5569 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
دوره 5
شماره 4 2020-10-01
شماره 3 2020-07-01
شماره 2 2020-04-01
شماره 1 2020-01-01
دوره 4
شماره 4 2019-10-01
شماره 3 2019-07-01
شماره 2 2019-05-01
شماره 1 2019-03-01
دوره 3
شماره 4 2018-12-01
شماره 3 2018-09-01
شماره 2 2018-06-01
شماره 1 2018-03-01
دوره 2
شماره 4 2017-12-01
شماره 3 2017-09-01
شماره 2 2017-06-01
شماره 1 2017-03-01
دوره 1
شماره 2 2016-11-01
شماره 1 2016-10-01