× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Impact of Investment Inefficiency and Cash Holding on CEO Turnover

نویسنده

  • Masoud Taherinia Faculty of economic and management, Lorestan University, Khoramabad, Iran

چکیده

The purpose of this study is to investigate the effective of investment inefficiency and cash holding on CEO turnover. This study applies logistic regression method estimator to investigate the relationship between examine the effective of investment inefficiency and cash holding on CEO turnover of 1,309 firm-year observations in Iran for the period of 2009-2019.  According to positive relation between mentioned variables, the managers' opportunism increases investment inefficiency and cash holdings of the company because inappropriate managerial decisions lead to increased risk of wrong selection for investors. In the present study, the weaknesses caused by the ambiguity of investment efficiency in market performance-based statistical models are compensated and partially covered by quantifying the relationships and implementing models. The Results will aid policy makers to evaluate disclosure rules and firms to managing their information. The study is based on the corporate accounting and financial literature and examines CEO behavioral changes that can be applied to investors, managers, standardization committees, and legislators.  Unlike other research, CEO turnover has also been addressed with regard to the origin and distribution of information. This study also considers the effect of information asymmetry and market constraints by considering the cash holding to transmit firm information

جستجوی کلمه کلیدی

Investment inefficiency
Cash Holding
CEO turnover

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

این پژوهش کوشیده است تأثیر به کارگیری راهبردهای زایا را بر پیشرفت و بسندگی در خواندن و درک مطلب و نیز بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی را بررسی کند. در این پژوهش تعداد 46 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب وبه دو گروه تجربی و شاهد با تعداد دانش آموزان مساوی در هر گروه تقسیم شدند. به هر دو گروه سه داستان کوتاه به عنوان موضوع خواندن برای کلاس داده شد. به گروه تجربی درابتدا...

the central purpose of this study was to conduct a case study about the role of self monitoring in teacher’s use of motivational strategies. furthermore it focused on how these strategies affected students’ motivational behavior. although many studies have been done to investigate teachers’ motivational strategies use (cheng & d?rnyei, 2007; d?rnyei & csizer, 1998; green, 2001, guilloteaux & d?...

abstract u.s. attack to afghanistan after 9/11 provided opportunities for us who tried to become the dominant power after collapse of ussr and bipolar world. thinkers like fukuyama believed american liberal democrats thought would be universally accepted without resistances. liberal democracy is the best and final model of governance; in this regard, united state has moral responsibilities for...

this study investigated the impact of explicit instruction of morphemic analysis and synthesis on the vocabulary development of the students. the participants were 90 junior high school students divided into two experimental groups and one control group. morphological awareness techniques (analysis/synthesis) and conventional techniques were used to teach vocabulary in the experimental groups a...

امروزه تصحیح همکلاسی در کلاسهای نگارش یکی از اجزاء لاینفک کلاسهای دانش آموز محور است. تاثیرات مفید تصحیح همکلاسی بر زبان آموزان، معلمان را متقاعد کرده است که علیرغم صرف زمان، انرژی و توان بسیار، از این شیوه ی آموزشی در کلاسهای آموزش نگارش بهره بگیرند. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه دو گروه از یادگیرندگان زبان انگلیسی، تاثیر تصحیح همکلاسی را بر توانایی نوشتاری آنها نشان دهد. 122 خانم زبان آمو...