× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

A new method for drawing the capacity spectrum for seismic analysis and structural rehabilitation

نویسندگان

  • Ali Golafshar Department of Civil Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University
  • Farshid Eshaghi Msc.Gratuated of Structural Engineering, Department of Civil Eng., Semnan Branch, Islamic Azad University,Semnan, Iran
  • Mohammad Hossein Saghafi Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده

A review of previous studies shows that there are two general views on how to determine demand in structures through incremental nonlinear static analysis. In the first view, multi-modal methods are used to determine demand in structures. In this view, the applied load pattern is applied to the structure according to the shape of each vibration mode, assuming that the structure deformation follows the shape of the vibration mode, the capacity spectrum is drawn and after determining the target displacement and the corresponding demand for each vibration mode, the final demand is determined by combination of response modes. In the second view, structural analysis is performed as a single run nonlinear static analysis and the effect of different vibration modes is shown in one load pattern. In this method, the load pattern that has somehow the effect of different modes is applied to the structure and the structure is analyzed under this load pattern. In the second view, due to the non-conformity of the structure deformation and the lateral load of a particular vibration mode of the structure, the conventional capacity spectrum method cannot be used. Therefore, the purpose of this paper is to propose a method for drawing the capacity spectrum and determining the target displacement in single run nonlinear static analysis for non-adaptive load patterns. After presenting the equations, 3-storey, 9-storey and 20-storey frames have been selected and the results of the proposed method have been evaluated along with modal pushover and time history analysis for the frames.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

this thesis is based upon the works of samuel beckett. one of the greatest writers of contemporary literature. here, i have tried to focus on one of the main themes in becketts works: the search for the real "me" or the real self, which is not only a problem to be solved for beckett man but also for each of us. i have tried to show becketts techniques in approaching this unattainable goal, base...

با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ما دریافتیم که سطح درامد و تعداد نمایندگیها باتقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم دارند و نرخ بهره و بار تکفل با تقاضای بیمه عمر رابطه عکس دارند

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...

هدف پژوهش حاضر ارائه ی الگویی بر اساس کنش گفتار و کارکرد زبان برای تدوین مطالب درس "بررسی آثار ترجمه شده ی اسلامی" می باشد. در الگوی جدید، جهت تدوین مطالب بهتر و جذاب تر، بر خلاف کتاب-های موجود، از مدل های سطوح گفتارِ آستین (1962)، گروه بندی عملکردهای گفتارِ سرل (1976) و کارکرد زبانیِ هالیدی (1978) بهره جسته شده است. برای این منظور، 57 آیه ی شریفه، به صورت تصادفی از بخش-های مختلف قرآن انتخاب گردید...

this study intends to investigate samuel beckett’s waiting for godot and endgame under the lacanian psychoanalysis. it begins by explaining the most important concepts of lacanian psychoanalysis. the beckettian characters are studied regarding their state of unconscious, and not the state of consciousness as is common in most beckett studies. according to lacan, language plays the sole role in ...

Fragility curves represent the probabilities that structural damages, under various levels of seismic excitation, will exceed the specified damage states by means of earthquake intensity damage relations. Conceptual aspects related to seismic vulnerability, damage and risk evaluation are discussed first, together with a short review of the most widely used possibilities for the seismic evaluati...