× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

A Novel Multi-user Detection Approach on Fluctuations of Autocorrelation Estimators in Non-Cooperative Communication

نویسندگان

  • F. Nazari Faculty of Engineering Modern Technologies, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
  • F. Samsami Khodadad Faculty of Engineering Modern Technologies, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
  • S. Janalizadeh Faculty of Engineering Modern Technologies, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran

چکیده

Recently, blind multi-user detection has become an important topic in code division multiple access (CDMA) systems. Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS) signals are well-known due to their low probability of detection, and secure communication. In this article, the problem of blind multi-user detection is studied in variable processing gain direct-sequence code division multiple access (VPG DS-CDMA). The method based on the fluctuations of autocorrelation estimators,which previously described in a single and multi-user context, is extended to an asynchronous variable processing gain (VPG) DS/CDMA systems without restrictions on the processing gains in multi-path channel condition. According to the proposed algorithm, not only the presence of the common peaks in the second-order statistic of the received signal is proved, but the relationship between these peaks and the spreading code length is also derived. The simulation results show that the proposed algorithm even in the presence a very low signal-to-noise ratio (SNR) is completely efficient in signal detection. It is remarkable that  the minimum description length (MDL) method is used to determine the number of users.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این پایان نامه به بررسی روش های آشکارسازی در سیستم های mc-cdma می پردازیم. با توجه به ماهیت آشکارسازی در این سیستم ها، تکنیک های آشکارسازی را می توان به دو دسته ی اصلی تقسیم نمود: آشکارسازی سیگنال ارسالی یک کاربر مطلوب بدون در نظر گرفتن اطلاعاتی در مورد سایر کاربران تداخل کننده که از آن ها به عنوان آشکارساز های تک کاربره یاد می شود و همچنین آشکارسازی سیگنال ارسالی همه ی کاربران فعال موجود در...

چکیده ارتباط در کلاس به عوامل زیادی از جمله معلمان، دانش آموزان، برنامه های درسی و از همه مهم تر، مواد آموزشی وابسته است. در تدریس ارتباطی زبان که تاکید زیادی بر توانش ارتباطی دارد، کتاب درسی به عنوان عامل موثر بر پویایی کلاس محسوب میگردد که درس ها را از طریق فراهم آوردن متن ارتباط کلاسی و هم چنین نوع تمرین زبانی که دانش آموزان در طول فعالیت های کلاسی به آن مشغول اند، کنترل می کند. این حقیقت ک...

Information security and Intrusion Detection System (IDS) plays a critical role in the Internet. IDS is an essential tool for detecting different kinds of attacks in a network and maintaining data integrity, confidentiality and system availability against possible threats. In this paper, a hybrid approach towards achieving high performance is proposed. In fact, the important goal of this paper ...

تاثیر آموزش مهارت خود محوری بر روی ارتقاء مهارت شنیداری زبان آموزان هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی بود. در مرحله اول این تحقیق پژوهشگر پس از انجام مصاحبه نود زبان آموز را با استفاده از تست ایلتس انتخاب شدند. برای بررسی عوامل عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی از دو نوع فیلم ویرایش شده و ویرایش نشده استفاده گردید.برای انجام تح...

In this paper, the cooperative diversity is investigated in the uplink of a Code Division Multiple Access (CDMA) network in which users cooperate by relaying each other’s messages toward the Base Station (BS). It is assumed that the spreading waveforms are not orthogonal and hence, Multiple Access Interference (MAI) exists at the relay nodes as well as the BS. MAI degrades the signal quality at...

abstract reception environment has considerable effects on accepting a translation. as the expectations of a target culture and its values and needs change throughout history, its criteria for accepting a translation or rejecting it will change accordingly (gentzler, 2001). the expectations of iran, as the reception environment in the present study, have changed after the islamic revolution. i...