× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

A Phenomenological Study of Customer Disvalue

نویسندگان

  • Ahmad Roosta Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
  • Bahman Hajipour Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
  • Mehdi Ghafoury Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده

In this paper we present the structure of “customer disvalue” phenomenon as the complementary concept for customer value. Authors, who are proponents of humanized marketing, rely on the lived-experience of customers as the primary source of data in order to grasp a first-hand understanding of the phenomenon that has been profoundly shadowed by objectivism of economics. The research is based on a descriptive phenomenological method as introduced by Paul Colaizzi. The findings of the study illustrate the distinct essence of customer disvalue experience that differentiates it from interconnected notions like cost, loss, and dissatisfaction. The authors discuss the origins of  customer disvalue as a key issue, how it is generally overlooked in value models, and how its integration into marketing value theory offers it a greater depth and brings about a better understanding of customer behaviors.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ار...

پیدایش مرحله ی جدیدی از نظام سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم همزمان است با ظهور عصر اطلاعات و رسانه جمعی. در چنین جامعه ای سیر آزادانه ی نشانه ها در فضای بی اساس مجازی بر سرعت فرسایش واقعیت می افزاید. به اعتقاد بودریار، فقدان واقعیت به واسطه ی شبیه سازی آن و تولید حاد واقعیت (hyperreality) پنهان خواهد ماند. این پژوهش بر آن است که جامعه فرانوین توصیف شده در سه رمان بریان مور را با توجه به نظر...

Money as a tool has all the dimensions of life. The meaning of money has been expanded so that its social dimensions can be used alone to analyze the economic situation and market of a society. In this study, we examine the semantic dimensions and meaning that students have of money. The research method is phenomenological research. Deep interviews were conducted of 21 sample students from Ferd...

Objectives: The purpose of this study was to explore the perspectives of elderly people on loneliness. Methods & Materials: Hermeneutic interpretive phenomenology was selected as the research methodology, and a sample of thirteen elders undertook in-depth interview. Participants were asked for descriptions of their day-to-day lived experiences of loneliness. The data were analyzed using van ...