× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بهمن حاجی پور

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

[ 1 ] - فراترکیب عوامل موفقیت تجاری‌سازی محصولات با فناوری پیشرفته

یکی از دلایل اصلی توسعه سریع فناوری در کشورهای توسعه یافته صنعتی، توجه به فرایند تجاری‌سازی نتایج تحقیقات پژوهشی و ایده‌های فناورانه آن کشورها بوده است. پژوهش حاضر با توجه به نقش مهمی که فرآیند تجاری‌سازی در اعتلای صنعتی و اقتصادی هر جامعه دارد، با هدف ترکیب کیفی نتایج پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه تجاری‌سازی و تحلیل جامع آن‌ها، انجام شده است. بدین منظور با به کارگیری رویکرد فراترکیب و شیوه تحلی...

[ 2 ] - بررسی تأثیر قابلیتهای پویا بر قابلیتهای نوآوری با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری در صنایع غذایی

بازارهای جهانی دائماً شرکتها را به چالش می‌کشد. پیچیدگی و تغییر روز افزون، جهانی سازی نیاز مشتریان و رقابت شدید شرایطی هستند که شرکتها امروزه با آن مواجه هستند. بنابراین توسعه محصول و نوآوری برای بقا و موفقیت شرکت در این شرایط حیاتی است و شرکتها همواره در پی یافتن راههایی برای گریز از عدم اطمینان و رسیدن به شرایطی هستند که بتوانند آینده را پیش بینی کنند و برای آن تمهیدات لازم را بیاندیشند. رویکر...

[ 3 ] - اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند

    نظام بانکی ایران یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ایران است وطی دهه اخیر این صنعت رقابتی تر شده است. در این فضا افزایش ارزش ویژه برند یکی از اهداف بازاریابی بانکهاست. با توجه به این که شهرت بانک عامل مهمی در تقویت ارزش ویژه برند بانکها تلقی می شود، طی این پژوهش تلاش شد تا اثر مذکور در نظام بانکی ایران ارزیابی شود. این پژوهش به روش کمی با استفاده از پرسشنامه در کلان شهر تهران با نمونه ای شامل246...

[ 4 ] - فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری

هدف: استفاده از تجربیات ناشی از تصمیم‌های اشتباه سازمانی و به‌دنبال آن شکست، می‎تواند در کنار توجه به عوامل کلیدی موفقیت، زمینه را برای اتخاذ تصمیم‌های اثربخش برای آینده کسب‌وکار فراهم کند. یکی از پیامدهای اتخاذ تصمیم‌های غیربهینه در سطح عالی سازمان، پشیمانی استراتژیک است. پژوهش حاضر با هدف فهم ذات و جوهره پدیده پشیمانی استراتژیک انجام شده است. روش: به‌دلیل لزوم گردآوری اطلاعات از افرادی که ای...

[ 5 ] - طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای کشور

مهم‌ترین عامل مؤثر در عملکرد بازارگرایی دانشگاه، اشتغال دانش‌آموختگان در بازار و در نتیجه بهبود عملکرد بازارگرایی است. بازارگرایی در صنعت آموزشی در دید کل‌نگر با اشتغال دانش‏آموختگان ارتباط مؤثر و ویژه‏ای دارد. شناسایی عواملی از دانشگاه که در بازار عملکرد دارند و باعث بهبود این عملکرد می‏شوند با هدف اشتغال دانش‌آموختگان یکی از مهم‌ترین اهداف این تحقیق است. با توجه به اینکه موضوع عملکرد در بازار...

[ 6 ] - طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی

رشد استفاده از محصولات تقلبی در جهان به سرعت در حال افزایش است. راه حل اصلی که برای مبارزه با محصولات تقلبی وجود دارد، جلوگیری از مصرف محصولات تقلبی توسط مشتریانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه به خرید این محصولات مبادرت می ورزند. تحقیق حاضر نیز در همین جهت گام برمی دارد. بر این اساس در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار خرید محصولات تقلبی پرداخته می‌شود.روش تحقیق حاضراز حیث شیوه اجرا از ن...

[ 7 ] - A Phenomenological Study of Customer Disvalue

In this paper we present the structure of “customer disvalue” phenomenon as the complementary concept for customer value. Authors, who are proponents of humanized marketing, rely on the lived-experience of customers as the primary source of data in order to grasp a first-hand understanding of the phenomenon that has been profoundly shadowed by objectivism of economics. The research is based on ...