× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Acquisition and Accurate Use of English Articles by Persian Speakers

نویسنده

چکیده

This study was conducted with the purpose of examining Persian speakers’ article acquisition and use with reference to Ionin, Ko and Wexler’s (2004) model, which is based on the prediction of Fluctuation Hypothesis (FH) that EFL learners of [-article] languages, like Persian, make erroneous article use in [+definite, -specific] and [-definite, +specific] contexts. From among the students of an Iranian university, 90 participants were randomly selected and divided into three groups based on their proficiency levels (elementary, intermediate and advanced). They completed a forced-choice elicitation task, consisting of 20 dialogues, similar to Ionin et al.’s (2004) questionnaire. It was hypothesized that as proficiency level increases, the accuracy level increases, while article misuse and omission decrease. The overall results suggested that the performance of the participants of the study, even the advanced group, was below the ceiling level (90% accuracy observed in native and near-native speakers). Moreover, as the level of proficiency increased, the accuracy level of article use increased and omission error decreased, but article misuse showed no significant decrease. It was concluded that low performance of Persian speakers is due to the lack of correspondence between Persian and English determiner phrase (DP) structures and lack of adequate input.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این تحقیق از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: در قسمت اول فراگیری ختمیت به ویژه درک و تولید اینگونه جملات توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته است. قضاوت تعدادی انگلیسی زبان بر روی این جملات نیز هدفی دیگر بود که در این رساله بررسی شده است. از موضوعات دیگر تفاوت بین نشانه های ختمیت در زبان انگلیسی و فارسی و تاثیر زبان اول فراگیران در درک و تولید اینگونه جملات است. در قسمت دوم استفا...

توجه این تحقیق بر موضوع یادگیری زبان سوم بوده ونقش زبان های پیشین در یادگیری زبان جدید را بررسی میکند. بدین منظور، بعضی از ساختارهای توصیف کننده های اسمی همانند اسم بعد از اعداد جمع و صفت های شمارشی، صفات توصیفی،و صفات ملکی انتخاب شدند. سه زبان مورد بررسی فارسی (زبان اول)، انگلیسی (زبان دوم)، و فرانسه (زبان سوم) بودند. هدف، تعیین میزان مراجعه زبان آموزان به زبان های اول و دومشان در یادگیری ساخت...

abstract since heubners (1985) pioneering study, there have been many studies on (mis) use/ non-use of articles by l2 learners from article-less and article languages. the present study investigated how persian l2 learners of english produce and interpret english definite descriptions and demonstrative descriptions. it was assumed that definite and demonstrative descriptions share the same cen...

بنا براستدلال زبانشناسان شناختی ، اندیشه آدمی تا حدّ زیادی استعاری است: ما اندیشه ای را، و یا قلمرو مفهومی معیّنی را، بر حسب اندیشه و یا قلمرو مفهومی معیّن دیگری درک ویا تجربه می کنیم. موارد این نوع اندیشیدن ، که استعارات مفهومی خوانده می شوند، در زبان های گوناگون به صورت تعبیرات استعاری واقعیّت می یابند. به گمان بعضی از پزوهشگران زبان دوم، آموزش وفراگیری این گونه تعبیرات باید بخشی لازم از برنامه ه...