× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Aliasghar Kargar

Shiraz University of Arts, Shiraz, Iran

[ 1 ] - Acquisition and Accurate Use of English Articles by Persian Speakers

This study was conducted with the purpose of examining Persian speakers’ article acquisition and use with reference to Ionin, Ko and Wexler’s (2004) model, which is based on the prediction of Fluctuation Hypothesis (FH) that EFL learners of [-article] languages, like Persian, make erroneous article use in [+definite, -specific] and [-definite, +specific] contexts. From among the students of an ...

[ 2 ] - Acquisition and Accurate Use of English Articles by Persian Speakers

This study was conducted with the purpose of examining Persian speakers’ article acquisition and use with reference to Ionin, Ko and Wexler’s (2004) model, which is based on the prediction of Fluctuation Hypothesis (FH) that EFL learners of [-article] languages, like Persian, make erroneous article use in [+definite, -specific] and [-definite, +specific] contexts. From among the students of an ...

[ 3 ] - نمود جنسیت، سن و طبقة اجتماعی در کتاب‌های درسی عربی در دوره متوسطه اول در ایران (ارزیابی جامعه‌شناختی)

پژوهش حاضر به بررسی چگونگی نمود پدیده‌های جنسیت، مراحل سنی و طبقه اجتماعی در 3 کتاب درسی زبان عربی پرداخته که وزارت آموزش‌وپرورش ایران برای دانش‌آموزان دورة متوسطه اول در طول چند سال اخیر طراحی و تألیف نموده‌است. بررسی جنسیت، سن و طبقه اجتماعی در این کتاب‌های درسی بدین‌ دلیل صورت گرفته که معلمان و دانش‌آموزان در معرض بسیاری از واژگان، تصاویر و شکل‌هایی هستند که تأثیر بسیاری ر...