× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

An Analysis of Audiovisual Subtitling Translation Focusing on Wordplays from English into Persian in the Friends TV Series

نویسندگان

  • Elahe Abootorabi Department of English, Kerman Institute of Higher Education, Kerman, Iran
  • Samira Afsari English Department, Kerman Institute of Higher Education, Kerman, Iran.

چکیده

Translation of humor and transferring its effect is one of the most challenging tasks of a translator due to the cultural clashes between the source language (SL) and the target language (TL). Accordingly, the pre- sent study aimed to specify the most frequently applied strategies in terms of Delabastita’s wordplay model used in SL and their translation strategy by Persian translators according to Gottlieb’s theory. To do so, the wordplay samples were gathered by analyzing the Persian subtitles of the Friends TV series. Next, each translation version was compared with its English version based on Delabastita's model and Gottlieb's translation strategies to see if they had been applied. The results showed that 4% of wordplays in Friends were based on homography and 38.66% on homonymy while paronymy accounted for 60% of the data thus being the most frequently used wordplay strategy proposed by Delabatista. The results also indicated that 78.66% of wordplays were translated based on replacing strategy (the most frequently used strategy), 12% adapting strategy, 0% inserting, while 9.33% of them were left untranslated (not rendering strategy) in terms of Gottlieb’s translation strategy.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این تحقیق به بررسی استراتژیهای بکاررفته توسط مترجمین مختلف در ترجمه واژه های فرهنگی خاص در ترجمه فارسی به انگلیسی قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.این تحقیق بر اساس نظریه پیتر نیومارک صرت گرفته است. در این تحفیق واژه های فرهنگی خاص اقتباس شده و پس از مقایسه با متن مبدا به بررسی انها پرداخته می شود.در قسمت ضمائم تحقیق واژه نامه ای برای اشنایی خوانندگان با لغات و اصطلاحات حقو...

غزالا همایندها را به صورت ترکیبی از دو یا چند واژه که همواره در متون مختلف زبان ها همراه با هم می آیند تعریف می نماید. از دیدگاه او روند رو به رشد میل به ترجمه ی همایندها در مطالعات ترجمه، به دلیل اهمیت آنها در انسجام ساختار زبان است. این پایان نامه اساسا به ترجمه ی همایندها منحصر شده است. هدف آن بررسی کاربرد راهکارهای غزالا در مورد ترجمه ی همایندها از انگلیسی به فارسی است. هدف دیگر آن یافتن پر...

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ار...

بمنظور مشخص نمودن ارتباط میان برخی از ساختارهای دستور زبان انگلیسی و میزان دشواری این ساختارها در ترجمه سولات تحقیق و فرضیات صفر بشرح ذیل مطرح گردید: 1 - آیا دانشجویان ایرانی مشکلاتی در ارتباط با سازش دستوری در ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی دارند؟ 2 - آیا رابطه ای بین فرمهای دستوری زبان انگلیسی و میزان دشواری این فرمها در ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی وجود دارد؟ فرضیه 1 : دانشجویان ...

abstract translation has become a cultural act which plays a significant role in human life. with the emergence of functional translation theories, and skopos theory in particular, translation has been considered as a purposeful, interpersonal and intercultural activity which is produced for particular recipients and directed by a specific purpose. this purpose determines the translatio...