× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

An Ideological and Cultural Study of Taboo Terms Translation in English-Persian Dubbed Movies by IRIB

نویسنده

چکیده

In our modern life, the introduction of new technologies and subsequent boom in satellites, television, as well as the Internet has made the world a much smaller place allowing different nations, cultures, and languages to interact more frequently. One of the biggest concerns of audiovisual translators is cultural and ideological items which taboo terms are included. This study aims at investigating the strategies applied in the translation of taboo terms, from English into Persian, in five dubbed Hollywood movies broadcast by Islamic Republic of Iran Broadcasting. The original movies were compared with their dubbed Persian versions based on Sharifi and Darchinian’s (2009) strategies. The “Censorship” strategy is the topmost used strategy in the rendition of the taboos with the highest frequency (56%). The second frequent strategy is “Taboo to Taboo” which involves 19%, the third frequent strategy is “Euphemism” with 13%, and the least frequent strategy for dealing with taboos is “Taboo to Non-Taboo” which is 12%. The results of the present study show that considering ideological and cultural aspects of the society, Iranian AV translators attempted to moderate and soften the original taboo terms, which would be considered as taboo by the cultural standards of the Iranian audiences.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ار...

در میان عواملی که ممکن است ذهن مترجم را هنگام ترجمه تحت تأثیر قرار دهند، می توان به مقوله انتقال ایدئولوژی از طریق متن یا گفتمان اشاره کرد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل جنبه های ایدئولوژیکی و فرهنگی متن مبدأ انگلیسی نوشته جیمز موریه تحت عنوان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ( 1823) و ترجمه فارسی میرزا حبیب اصفهانی(1880) بوده است.

Translators face a number of difficulties while translating. Not only translation of cultural elements is of utmost importance in translation studies, but also it is an arduous task for translators, especially in the case of interlingual translation. One of the biggest concerns of audiovisual translators is culture-specific items amongst which taboo expressions are included. This study aimed at...

this research aims at answering the questions about translation problems and strategies applied by translators when translating cultural concepts. in order to address this issue, qualitative and quantitative study were conducted on two groups of subjects at imam reza international university of mashhad. these two groups were assigned as beginner and advanced translation students (10 students). ...