× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Comprehensive Investigating on the Aerodynamic Influences of the Wheel Contact Patch

نویسندگان

  • Mohammad Mehdi Rashidi Shanghai Automotive Wind Tunnel Center, Tongji University, Shanghai 201804, China |Shanghai Key Lab of Vehicle Aerodynamics and Vehicle Thermal Management Systems,Shanghai 201804, China
  • Qing Jia Shanghai Automotive Wind Tunnel Center, Tongji University, Shanghai 201804, China | Shanghai Key Lab of Vehicle Aerodynamics and Vehicle Thermal Management Systems,Shanghai 201804, China
  • Xiaoyan Yu Shanghai Automotive Wind Tunnel Center, Tongji University, Shanghai 201804, China |Shanghai Key Lab of Vehicle Aerodynamics and Vehicle Thermal Management Systems,Shanghai 201804, China
  • Zhigang Yang Shanghai Automotive Wind Tunnel Center, Tongji University, Shanghai 201804, China | Shanghai Key Lab of Vehicle Aerodynamics and Vehicle Thermal Management Systems,Shanghai 201804, China | Beijing Aeronautical Science & Technology Research Institute, Beijing, 102211, China

چکیده

Computational fluid dynamics is implemented to investigate the influence of the wheel contact patch on the global car aerodynamics. Two main aspects of the problem are the contact step and patch shape. Three important parameters: step height, cut angle, and tire tread shape are taken into consideration. For validations of the numerical results, the experimental data are also considered. The obtained results show that the step height may not significantly affect the global flow field. But when the cut angle increases, the flow separations on the two sides of the front wheel patch will be suppressed successively, which generates two critical points and a sudden drag decrease is achieved. Besides, tiny differences in tread shape can effectively change the flow rate of the underbody and make a huge drag discrepancy in the results. In conclusion, the cut angle and tire tread shape carefully must be dealt with in aerodynamic applications of automotive engineering.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

قاعده مقتضی و مانع در متون فقهی کم و بیش مستند احکام قرار گرفته و مورد مناقشه فقهاء و اصولیین می باشد و مشهور معتقند مقتضی و مانع، قاعده نیست بلکه یکی از مسائل ذیل استصحاب است لذا نگارنده بر آن شد تا پیرامون این قاعده پژوهش جامعی انجام دهد. به عقیده ما مقتضی دارای حیثیت مستقلی است و هر گاه می گوییم مقتضی احراز شد یعنی با ماهیت مستقل خودش محرز گشته و قطعا اقتضاء خود را خواهد داشت مانند نکاح که ...

this study investigated the impact of explicit instruction of morphemic analysis and synthesis on the vocabulary development of the students. the participants were 90 junior high school students divided into two experimental groups and one control group. morphological awareness techniques (analysis/synthesis) and conventional techniques were used to teach vocabulary in the experimental groups a...

cement is an essential ingredient in the concrete buildings. for production of cement considerable amount of fossil fuel and electrical energy is consumed. on the other hand for generating one tone of portland cement, nearly one ton of carbon dioxide is released. it shows that 7 percent of the total released carbon dioxide in the world relates to the cement industry. considering ecological issu...

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفا...

در این پایان نامه تاثیر دو نوع تست جزیی نگر و کلی نگر بر به یادسپاری محتوا ارزیابی شده که نتایج نشان دهندهکارایی تستهای کلی نگر بیشتر از سایر آزمونها است

the following null hypothesis was proposed: there is no significant difference between the efl students listening comprehension development receiving pictorial cues and those receiving no cuse. to test the null hypothesis, 52 male and femal freshmen students of medicine studing at iran university of medical scinces were randomly selected from a total population of 72 students. to ensure that th...