عنوان ژورنال

Journal of Applied and Computational Mechanics
  • درجه :غیر مصوب
  • issn :2383-4536
آخرین شماره> 4 تاریخ انتشار 2020-10-01

شمارگان این ژورنال

دوره 6
دوره 3
دوره 2
دوره 1