× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Experimental Study of the Heat Transfer Enhancement in Concentric Tubes With Spherical and Pyramidal Protrusions

نویسنده

  • Afrasyab Khan Department for Management of Science and Technology Development, Ton Duc Thang University (TDTU), Ho Chi Minh City, Vietnam |Faculty of Civil Engineering, Ton Duc Thang University (TDTU), Ho Chi Minh City, Vietnam

چکیده

In the current research project, the thermal performance of a series of newly designed mixers has been investigated. Each mixer has two concentric cylinders comprising two annular slot flow channels around a solid cylindrical rod at the center. In each mixer, the first cylinder around the central solid rod has either spherical or pyramidal protrusions throughout the outer surface. It has been observed that with varying mass flow rate of cold and hot water (1 kg/m3-sec to 5 kg/m3-sec), 17% increase in rate of heat transfer for cold water & 73% for hot water has been observed with a variation in mass flow rate of 1-3 kg/m3-sec with all combination of angles of holes in spherical protrusions. In the case of pyramidal protrusions, the rate of heat transfer has been raised from 16% for cold water & 88% for hot water at varying a mass flow rate of 1-3 kg/m3-sec in all combinations of angles of the top vortex in each protrusion. The effect of imparting the centrifugal force has raised the rates of heat transfer in the range of 24-36% at varying rpm from 60-180 rpm of the central cylinder, with the highest with 120 rpm. A comparison of the heat transfer rates reveals that with increasing the mass flow rates, rpm, angle of the holes in spherical protrusions and angle of the traversed angle at the top corner of each pyramidal protrusion didn’t contribute linearly in terms of rising in the rate of heat transfer.

جستجوی کلمه کلیدی

Static mixer
Flow rate
Rpm
Protrusions
Thermal performance

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده حیطه ی نوشتار دانشگاهی اخیرا شاهد تغییرات عمده ای از غیرشخصی بودن (عینی بودن) به شخصی بودن بوده است. شخصی بودن متون دانشگاهی اهمیت استفاده از وجهیت معرفتی را برجسته می سازد چرا که? وجهیت معرفتی? بر اساس یکی از تعاریف ارائه شده از این مقوله? ارتباط تنگاتنگی با شخصی بودن داشته و به عنوان بیان نظر شخصی گوینده در مورد جز گزاره ای گفته در نظر گرفته میشود. بنابراین? با در نظر داشتن نقاط مشترک...

چکیده: سرطان پستان دومین عامل مرگ مرتبط با سرطان در خانم ها است. از آنجا که سرطان پستان یک تومور وابسته به هورمون است، می تواند توسط وضعیت هورمون های استروئیدی شامل استروژن و پروژسترون تنظیم شود. استروژن نقش مهمی در توسعه و پیشرفت سرطان پستان ایفا می کند و تاثیر خود را روی بیان ژن های هدف از طریق گیرنده های استروژن اعمال می کند. اما گروه دیگری از گیرنده های هسته ای به نام گیرنده های مرتبط به ا...

In order to examine the laminar convective heat transfer of nanofluid, experiments carried out using silver-oil nanofluid in a concentric annulus with outer constant heat flux as boundary condition. Silver-oil nanofluid prepared by Electrical Explosion of Wire technique and observed no nanoparticles agglomeration during nanofluid preparation process and carried out experiments. The average size...

Shell and tube heat exchangers are widely being used in many of industrial and power engineering applications. Different techniques have been employed in order to enhance the performance of the heat exchanger. Air bubble injection is one method to increase the turbulence of the flowing fluids which in turn enhance the heat transfer performance. Injecting air bubbles is one of the promising tech...

A theoretical solution is presented for the forced convection heat transfer of a viscoelastic fluid obeying the Giesekus constitutive equation in a concentric annulus under steady state, laminar, and purely tangential flow. A relative rotational motion exists between the inner and the outer cylinders, which induces the flow. A constant temperature was set in both cylinders, in this study. The f...

Nucleate pool boiling heat transfer coefficient have been experimentally measured on a horizontal rod heater for various liquid binary mixtures. Measurements are based on more than three hundred data points on a wide range of concentrations and heat fluxes. In this investigation, it has been confirmed that the heat transfer coefficient in boiling solutions are regularly less than those in p...