× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Torsional Aeroelasticity of a Flexible VAWT Blade using a Combined Aerodynamic Method by Considering Post-stall and Local Reynolds Regime

نویسندگان

  • Ahad Molaei Department of Aerospace Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran
  • Babak Mirzavand Department of Aerospace Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran
  • Shahrokh Shams Department of Aerospace Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده

The present research investigates the torsional aeroelasticity of the blade of an H-type vertical axis wind turbine subject to stall and post-stall conditions in various Reynolds regimes, which is experienced by the blade in a full revolution. In order to simulate the aerodynamics, a new model based on a combination of the Double Multi Streamtubes (DMST) model and the nonlinear multi-criteria Cl-a equations, which is depended on the local Reynolds number of the flow, has been proposed. The results indicate that using of multi-criteria function dependent on the Reynolds number for the Cl-a curve has improved the prediction of the torsional behavior of the blade in azimuthal rotation of the blade compared to using single-criterion functions and linear aerodynamics. The blade’s aeroelastic torsion has been studied for various TSR values.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

since esp received universal attention to smooth the path for academic studies and productions, a great deal of research and studies have been directed towards this area. swales’ (1990) model of ra introduction move analysis has served a pioneering role of guiding many relevant studies and has proven to be productive in terms of helpful guidelines that are the outcome of voluminous productions ...

چکیده-پخش بار بهینه به عنوان یکی از ابزار زیر بنایی برای تحلیل سیستم های قدرت پیچیده ،برای مدت طولانی مورد بررسی قرار گرفته است.پخش بار بهینه توابع هدف یک سیستم قدرت از جمله تابع هزینه سوخت ،آلودگی ،تلفات را بهینه می کند،و هم زمان قیود سیستم قدرت را نیز برآورده می کند.در کلی ترین حالتopf یک مساله بهینه سازی غیر خطی ،غیر محدب،مقیاس بزرگ،و ایستا می باشد که می تواند شامل متغیرهای کنترلی پیوسته و گ...

Wind power has been widely considered in recent years as an available and a clean renewable energy source. The cost of wind energy production is currently the main issue, and increasing the size of wind turbines can reduce wind energy production costs. Hence, megawatt wind turbines are being rapidly developed in recent years. In this paper, an aerodynamic analysis of the NREL 5MW turbine is...

تحقیق حاضر گزارشی است از تحلیل بخش مقدمه دو دسته از مقالات که عبارتند از: 11 مقاله از دو نویسنده دوزبانه فارسی زبان, که شامل مقدمه 4 مقاله به زبان انگلیسی و چاپ شده در مجلات بین المللی, مقدمه 3 مقاله به زبان انگلیسی و 4 مقاله به زبان فارسی چاپ شده در مجلات داخلی می شود؛ و 12 مقاله از محققان خارجی که در مجله applied linguistics به چاپ رسیده است. مبنای تئوری این تحلیل ها نظریه سوئلز (1990) یا هما...

Wind power has been widely considered in recent years as an available and a clean renewable energy source. The cost of wind energy production is currently the main issue, and increasing the size of wind turbines can reduce wind energy production costs. Hence, megawatt wind turbines are being rapidly developed in recent years. In this paper, an aerodynamic analysis of the NREL 5MW turbine is...

A multidisciplinary research effort that combines aerodynamic modeling and gain-scheduled control design for aircraft flight at post-stall conditions is described. The aerodynamic modeling uses a decambering approach for rapid prediction of post-stall aerodynamic characteristics of multiple-wing configurations using known section data. The approach is successful in bringing to light multiple so...