شاهرخ شمس

دانشگاه تهران

[ 1 ] - تحلیل سرعت بحرانی لوله حاوی سیال با شرایط مرزی غیرکلاسیک

محاسبه سرعت بحرانی لوله حاوی سیال از مسائل مهم در مهندسی است. بدین منظور، سرعت بحرانی لوله حاوی سیال با شرایط مرزی غیرکلاسیک در مقاله حاضر محاسبه گردیده است. معادلات حرکت سازه بر اساس مدل تیر اویلر- برنولی پایه گذاری شده است. شرایط مرزی غیرکلاسیک شامل فنرخطی ، فنرپیچشی ، جرم متمرکز و میراکننده ها هستند. برای محاسبه سرعت بحرانی، معادله فرکانسی با توجه به شرایط مرزی با روش عددی حل میگردد. زمانی ک...

[ 2 ] - Torsional Aeroelasticity of a Flexible VAWT Blade using a Combined Aerodynamic Method by Considering Post-stall and Local Reynolds Regime

The present research investigates the torsional aeroelasticity of the blade of an H-type vertical axis wind turbine subject to stall and post-stall conditions in various Reynolds regimes, which is experienced by the blade in a full revolution. In order to simulate the aerodynamics, a new model based on a combination of the Double Multi Streamtubes (DMST) model and the nonlinear multi-criteria C...

[ 3 ] - توسعه مدل آیروالاستیسیته پره کامپوزیتی و تحلیل اثر چرخش و افزایش طول بر فرکانس‌های طبیعی

در این پژوهش معادلات آیروالاستیسیته خطی پره توربین بادی با روش گسسته سازی المان محدود جهت درنظر گرفتن اثر چرخش و افزایش طول بر فرکانس‌های طبیعی استخراج شده است. پره یک تیر یکسر گیردار اویلر-برنولی کامپوزیتی در نظر گرفته شده و با روش المان محدود مدل شده است. با بکارگیری روش همیلتونین معادلات حرکت را بدست آمده است. ماتریس‌های المان محدود با تعیین جابجایی گره‌ها و فرض رابطه خطی در جابجایی محوری و ...