× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Effect of Corrugated Baffles on the Flow and Thermal Fields in a Channel Heat Exchanger

نویسنده

  • Houari Ameur Department of Technology, University Centre of Naama - Ahmed Salhi (Ctr Univ Naama), Po. Box 66, 45000, Algeria

چکیده

The performance of corrugated baffles inserted in a rectangular channel heat exchanger is investigated. The fluid flows and thermal distribution are determined via numerical simulations. The working fluid has a shear thinning behavior. The influence of the baffle design is explored, we interest to the “wavy” shape. The corrugation angle of baffle (α) is changed from 0° (i.e. a straight baffle) to 45°. Also, the height (h) of the corrugated baffle is changed and three cases are considered, namely: h/H = 0.4, 0.5 and 0.6, where “H” is the channel height. In comparison with the unbaffled channel, the overall performance factor has increased from 1.27 up to 1.53 when the corrugation angle is increased from 0° to 45°. Concerning the corrugation height, the predicted results allowed us to select the case h/H = 0.5 as the best configuration from the cases studied.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

نتایج این مطالعه نشان می دهد که مقدار کلسیم (یونیزه و تام)، منیزیم و فسفر به طور معنی داری تغییر پیدا کرد به جزء مقدار کلسیم تام و منیزیم در روش داخل عضلانی که تغییر معنی داری نداشته است. بر اساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که اکسی تتراساکلین بر روی مقادیر سرمی کلسیم و منیزیم تأثیر می گذارد باید مقدار این کاتیون ها در بیماران، در هنگامی که اکسی تتراسایکلین استفاده می شود مورد توجه ق...

در این پایان نامه تاثیر دو نوع تست جزیی نگر و کلی نگر بر به یادسپاری محتوا ارزیابی شده که نتایج نشان دهندهکارایی تستهای کلی نگر بیشتر از سایر آزمونها است

هدف از آزمایش اول بررسی اثر سطوح مختلف سریسین [0 (control), 0.1, 0.5, 1.0, 2.5 %] افزوده شده به محیط , ivm بر cumulus cell expansion، بلوغ هسته و توسعه متوالی جنین، در گوسفندان نژاد سنجابی در فصل تولید مثلی می باشد. از سرگیری میوز به وسیله خارج شدن اولین پولار بادی اندازه گیری و هم چنین درصد رسیدن جنین های دو سلولی به مرحله کلیواژ و بلاستوسیت نیز به عنوان نشانه ای از میزان شایستگی توسعه اولیه ج...