Ethnobotanical knowledge of Astragalus spp.: The world’s largest genus of vascular plants

نویسندگان

  • Mohabat Nadaf Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran
  • Mohammad Reza Joharchi Department of Botany, Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
  • Yasamin Nasseh Department of Botany, Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده مقاله:

Objective: Astragalus L. (Fabaceae) is the largest genus of vascular plants in the world, that comprises an estimated number of 2900 annual and perennial species. The members of this genus have a broad spectrum of usages (e.g. medicine, food, fodder, fuel, ornamental plants, etc.). Here, we present a review of ethnobotanical applications of different species of Astragalus by various ethnic and cultural groupings worldwide, to provide an exhaustive database for future works. Materials and Methods: Literature survey was performed using Scopus, Google Scholar, PubMed, Medline, and Science Direct, and English and non-English reference books dealing with useful properties of the Astragalus species from 1937 to 2018. Consequently, we reviewed a total of 76 publications that supported lucrative information about various uses of this huge genus. Results: Several ethnobotanical uses of 90 Astragalus taxa were documented which were mainly originated from Asian and European countries. The two most frequently mentioned Astragalus treatments, were against urinary and respiratory diseases. The most commonly used part was gum and the most frequently used preparation method was decoction. Conclusion: This review highlights that various Astragalus species have great traditional uses in different ethnobotanical practices throughout the world. However, there is still lack of phytochemical and pharmacological researches on many species of Astragalus and further studies are required to substantiate the therapeutic potential of them which will develop new generation of plant-derived drugs in the near future.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the washback effect of discretepoint vs. integrative tests on the retention of content in knowledge tests

در این پایان نامه تاثیر دو نوع تست جزیی نگر و کلی نگر بر به یادسپاری محتوا ارزیابی شده که نتایج نشان دهندهکارایی تستهای کلی نگر بیشتر از سایر آزمونها است

15 صفحه اول

the effect of the utilization of electronic dictionaries on depth and breadth of vocabulary knowledge: a case of iranian efl learners

مطالعه حاضر تلاشی است برای بررسی تأثیرات به کارگیری فرهنگ لغات ، یکی از مهمترین ابزارهای یادگیری واژگان درفراگیری زبان خارجی، بر روی دانش لغوی. دراین تحقیق فرهنگ های الکترونیکی در قیاس با فرهنگ های چاپی مورد بررسی قرارگرفته اند که آیا این فرهنگ ها تاثیرقابل توجهی بر روی دوبعد کمی و کیفی دانش لغوی یعنی عمق و گستره لغات می گذارند. همچنین مشخص گردیده است که آیا تفاوت قابل ملاحظه ای میان عمق و گستر...

15 صفحه اول

on the relationship between the knowledge of collocations and writing proficiency

بررسی رابطه دانش همنشینی لغات و مهارت نوشتاری در زبان انگلیسی چکیده این پژوهش درصدد آن است تا سه مسئله زیر را مورد بررسی قرار دهد: الف) وجود یا عدم وجود رابطه بین دانش زبان آموزان در حوزه همنشینی لغات با یکدیگر و دانش آنها در مهارت نوشتاری زبان انگلیسی؛ ب) یافتن پاسخی به این سوال که آیا تمامی انواع همنشینی های لغوی زبان انگلیسی به یک میزان برای زبان آموزان دشوارند یا خیر؛ پ) مقایسه زبان آمو...

15 صفحه اول

Indigenous Knowledge on Ethnobotanical Plants of Kavrepalanchowk District

Ethnobotanical knowledge is common and important among the tribal people but much of the information is empirical at best lacking logical validation. A number of ethnic communities residing in the study area are partially or fully dependent on the forest resources to meet their requirements. The present study analyses indigenous knowledge of ethnobotanical plant species and utilization of 68 sp...

متن کامل

a comparison of linguistic and pragmatic knowledge: a case of iranian learners of english

در این تحقیق دانش زبانشناسی و کاربردشناسی زبان آموزان ایرانی در سطح بالای متوسط مقایسه شد. 50 دانش آموز با سابقه آموزشی مشابه از شش آموزشگاه زبان مختلف در دو آزمون دانش زبانشناسی و آزمون دانش گفتار شناسی زبان انگلیسی شرکت کردند که سوالات هر دو تست توسط محقق تهیه شده بود. همچنین در این تحقیق کارایی کتابهای آموزشی زبان در فراهم آوردن درون داد کافی برای زبان آموزان ایرانی به عنوان هدف جانبی تحقیق ...

15 صفحه اول

the effects of previewing and providing background knowledge on iranian university efl learners’ comprehension of literary and academic texts

abstract poor reading comprehension can result in failure in using references, benefiting from professional gatherings and resources, keeping up with the growing body of knowledge in the virtual world of the internet, and failing to achieve in efl programs. the purpose of the present quasi-experimental study was to explore the effects of background knowledge and previewing narrative and expos...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 2

صفحات  128- 142

تاریخ انتشار 2020-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023