× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Evaluation of medical education virtual program: P3 model

نویسندگان

  • MARYAM BOROUMAND Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • NASRIN SHOKRPOUR English Department, Faculty of Para Medical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • RITA REZAEE Quality Improvement in Clinical Education Research Center, Education Development Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده

Introduction: In e-learning, people get involved in a processand create the content (product) and make it available for virtuallearners. The present study was carried out in order to evaluatethe first virtual master program in medical education at ShirazUniversity of Medical Sciences according to P3 Model.Methods: This is an evaluation research study with post singlegroup design used to determine how effective this program was.All students 60 who participated more than one year in thisvirtual program and 21 experts including teachers and directorsparticipated in this evaluation project. Based on the P3 e-learningmodel, an evaluation tool with 5-point Likert rating scale wasdesigned and applied to collect the descriptive data.Results: Students reported storyboard and course design as themost desirable element of learning environment (2.30±0.76),but they declared technical support as the less desirable part(1.17±1.23).Conclusion: Presence of such framework in this regard andusing it within the format of appropriate tools for evaluation ofe-learning in universities and higher education institutes, whichpresent e-learning curricula in the country, may contribute toimplementation of the present and future e-learning curriculaefficiently and guarantee its implementation in an appropriate way.Keywords: Elearning; Evaluation; Education

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

introduction: in e-learning, people get involved in a process and create the content (product) and make it available for virtual learners. the present study was carried out in order to evaluate the first virtual master program in medical education at shiraz university of medical sciences according to p3 model. methods: this is an evaluation research study with post single group design used to d...

INTRODUCTION In e-learning, people get involved in a process and create the content (product) and make it available for virtual learners. The present study was carried out in order to evaluate the first virtual master program in medical education at Shiraz University of Medical Sciences according to P3 Model. METHODS This is an evaluation research study with post single group design used to d...

اگرکیفیت معلم کلاس برای بهبودیادگیری دانش آموزحیاتی است،پس کیفیت اساتیددانشجو-معلمان، یابه عبارتی معلمین معلمان نیزبرای پیشرفت آموزش بسیارمهم واساسی است.ناگفته پیداست که یک سیستم مناسب آموزش معلمان ،معلمین با کیفیتی را تربیت خواهدکرد.که این کار منجربه داشتن مدارس خوب، ودرنتیجه نیروی کارماهرتروشهروندبهتربرای جامعه خواهدشد. اساتیددانشجو-معلمان نقشی بسیارمهم را در سیستم اموزش معلمان درسراسرجهان ای...

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

This paper presents a novel approach towards virtual collaborative medical education, which aims to confront the problem of ever expanding core knowledge and the necessity of handling over-specialized disciplines in medical education. Already proven, general purpose web-based learning and collaboration tools are used to create a virtual education network among medical institutions. Over-special...

The rapid development of communication and information technologies lead to the changes in continuing medical education by offering the possibility to move up-to-date medical information through Internet to the physicians. The main goal of this study was to create a virtual space for continuing medical education. In this context, a number of computer-assisted tools for instruction, evaluation a...