× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Evaluation of Social Media Platforms Using Best-Worst Method and Fuzzy VIKOR Methods: A Case Study of Travel Agency

نویسنده

  • Ahmet Çalık Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Trade and Logistics, University of KTO Karatay, Turkey

چکیده

A correct social media strategy is essential for travel agencies working in today's global market to reach customers. The travel industry is a service-oriented industry, and travel agencies can easily reach their customers on social media by transforming their marketing strategies at no extra costs. There are so many options that a travel agency can use to make itself more visible on social media. However, it is very difficult to choose the most suitable option. From this viewpoint, an analytical framework including BWM and fuzzy VIKOR is presented to find the best social media platforms in this study. First, the weights of nine criteria that were identified by the literature survey and expert interviews were obtained using BWM. Then, these weights were incorporated with fuzzy VIKOR for the ranking of social media platforms. During the implementation phase, the managers of a travel agency in Turkey were supported by the proposed framework for the organization. Results indicated that the cost criterion was the most important criterion (0.189), followed by the audience as the second rank (0.158). The results of the framework show that the proposed methodology is valid and can contribute to improving the decision-making process of enterprises and organizations.

جستجوی کلمه کلیدی

BWM
Fuzzy Vikor
Social Media Marketing
tourism industry

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

The majority of sustainability assessments of the bio based industries are primarily focused on the environmental and economic aspects, while social impacts are rarely considered. While overlooking social dimension can have a serious harmful impact across supply chains. To address this issue, this study proposes a modified systemic approach for a social sustainability impact assessment of the te...

شناسایی مخاطرات در واحد 400 پالایشگاه گاز پارسیان. در این پروزه با بکارگیری از تکنیک hazop به شناسا یی مخاطرات ، انحرافات ممکن و در صورت لزوم ارایه راهکارهای مناسب جهت افزایش ایمنی فرا یند پرداخته میگردد. شرایط عملیاتی مخاطره آمیز نظیر فشار و دمای بالا و وجود ترکیبات مختلف سمی و قابل انفجار در واحدهای پالایش گاز، ضرورت توجه به موارد ایمنی در این چنین واحدهایی را مشخص می سازد. مطالعه hazop یک ر...

بطورکلی، کتاب های مقدسی همچون قران کریم را خوانندگان میتوان مطابق با پیش زمینه های مختلفی که درند درک کنند. محقق تلاش کرده نقش پیش زمینه اجتماعی-فرهنگی را روی ایدئولوژی های مترجمین زن و در نتیجه تاثیراتش را روی خواندن و ترجمه آیات قرآن کریم بررسی کند و ببیند که آیا تفاوت های واژگانی عمده ای میان این مترجمین وجود دارد یا نه. به این منظور، ترجمه 24 آیه از آیات قرآن کریم مورد بررسی مقایسه ای قرار ...

abstract because of the many geopolitical, geo economical and geo strategically potentials and communicational capabilities of eco region, members can expand the convergence and the integration in base of this organization that have important impact on members development and expanding peace in international and regional level. based on quality analyzing of library findings and experts interv...

A sustainable supply of raw materials has a concern for manufacturing companies. Due to the increase of environmental and social awareness, selecting a sustainable supplier has been one of the priorities of organizations. The ambiguity and uncertainty in decision making have led to the application of decision-making methods in uncertainty situations. The present study intends to use a fuzzy mul...