× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Genetic Variability and Yield Performance of Sorghum

نویسندگان

  • Chalacew Endalemaw Ethiopian Institute of Agricultural Research based Melkassa Agricultural Research Center, P.O Box 436, Adama, Ethiopia
  • Zigale Semahegn Ethiopian Institute of Agricultural Research based Melkassa Agricultural Research Center, P.O Box 436, Adama, Ethiopia

چکیده

The experiment was conducted using Randomized Complete Block Design with Row Column arrangement and three replications. Grain yield, phenological and other traits were recorded. The Residual Maximum Likelihood (REML) combined analysis of variance across locations showed very highly significant (P

جستجوی کلمه کلیدی

Early maturing
Correlation
cluster
Heritability
Spatial model

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این مطالعه در سال 1386-87 در آزمایشگاه و مزرعه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور تعیین مناسب ترین تیمار بذری و ارزیابی اثر پرایمینگ بر روی سه رقم گلرنگ تحت سه رژیم آبیاری انجام گرفت. برخی از مطالعات اثرات سودمند پرایمینگ بذر را بر روی گیاهان مختلف بررسی کرده اند اما در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد خصوصیات مربوط به جوانه زنی، مراحل نموی، عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی بذور تیمار شده ژنوتیپ های م...

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus...

Castor is one of neglected African oil crops with little research attention in Nigeria. In the present research, eighty-six castor genotypes were evaluated at three locations in Niger State, Nigeria. The aim was to estimate the extent of genetic variability and also to examine the associations among the seed yield and its components. The treatments were laid out in an Alpha Lattice Design with ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برنامه ریزی زمانی، هم چنین افزایش میزان پیچیدگی تکالیف در نظر گرفته شده بصورت همزمان، بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 16 الی 18 سال به عنوان شرکت کنندگان در این زمینه ی تحقیق در نظر گرفته شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی هر دو تکلیف ساده و پی...

Sorghum (Sorghum bicolor L. (Moench)) is the third major cereal crop in Ethiopia in terms of area and production next to tef (Eragrostis tef) and maize (Zea mays). It is the major crop in drought stressed lowland areas that cover 66% of the total arable land in the country. Yield stability is one of the setbacks facing plant breeders in developing widely adapted varieties with superior yield. T...