I-23: Reproduction and Toll Like Receptors(TLRs

نویسنده

چکیده مقاله:

Female and male reproductive tracts are of interest sites to study of immune system because they encounter specific infections such as those are sexually transmitted. Furthermore, female reproductive tract is in close contact with allogenic sperms and transmitted microorganisms during intercourse and semi allogenic fetus during pregnancy. In mammals, there are two types of immune responses, the innate and the acquired immune responses. While acquired immune responses act later in an infection and are highly specific for the pathogen that induces them, the innate immune responses react immediately after exposure to pathogens and serve as the first line of host defense. The innate immune system depends on the pattern recognizing receptors (PRRs) including the Toll-like receptor (TLR) family that detect the pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) and activate subsequent immune cell responses. TLRs can recognize a variety of PAMPs including lipoprotein, lipopolysaccharide (LPS), peptidoglycan, zymosan, bacterial flagella, CpG DNA, single and double strand RNAs. To date, ten human TLRs and thirteen mouse TLRs have been identified. Several groups have reported the expression of TLRs in different tissues. Nevertheless, relatively little has been done to identify TLRs in the human female reproductive tract (FRT). Furthermore, some findings are controversial. In our recent works, we showed that TLR1-10 genes were expressed in human fallopian tube and endometrial tissue. The mean relative expression of some TLR genes was significantly higher during the secretory phase of the menstrual cycle in endometrium .Although these findings were in consist with previous works but some differences were shown as we found TLR10 gene expression in the endometrium. We also investigated TLR expression and function in three human endometrial epithelial cell lines, including hTERT-EEC, HEC-1B and Ishikawa cells and showed that TLR expression in these cell lines is comparable to published literature on TLR expression in primary human endometrial tissue .We also found that hTERT-EEC cells were responsive to TLR5 ligand and HEC-1B cells respond to TLR3 and TLR5 ligands. In contrast, Ishikawa cells respond only to PMA/I which was used as a positive control for IL-8 production. We also showed that the endometrial cell lines have a tendency for increased TLR5 expression in response to flagellin stimulation which was significant in hTERT-EEC cells. On the other hand, determination and characterization of TLRs have been studied limited in the human male reproductive tract. Therefore, we investigated the expression of TLRs in different regions of male reproductive tract in our last research. In this research, RT-PCR was used to show the existence of all TLR genes exception TLR8 in the male reproductive tract, Q-PCR analysis used to investigate the relative expression of TLR2, 3 and 4 genes and immunoblot analysis was used for detect TLR2-4 on spermatozoa. The results showed that most intended TLRs except TLR4, 6,7and 10 in vasa deferens, TLR3 in Prepuce and TLR7 in Testis, are expressed in different parts of the human male reproductive tract. Existence of TLR2, 3 and 4 in spermatozoa has been shown by using western blot technique. However, related to TLRs that have not been expressed, additional experiments are needed. TLRs function and expression were also investigated in certain tissues associated with pregnancy such as placenta and amnion. Different researches showed that normal term placental tissue expresses TLR1-10. Also it was shown that first trimester syncytiotrophoblast do not expressTLR2 and TLR4 in contrast to first-trimester placental tissues. Other researches in this regard showed that human first-trimester trophoblast secretion of chemokines is significantly increased following the ligation of TLR3 by poly (I:C) or TLR4 by bacterial LPS . However, anti-viral factors, such as interferon-ß and secretory leukocyte protease inhibitor seem to be produced by these cells following stimulation with poly I:C (TLR3- specific ligand), but not TLR4 ligand (LPS). In addition, it was shown that although TLR3 and TLR4 ligation promote cytokine production in first-trimester trophoblast cells, it seems ligation of TLR2 in these cells induces apoptosis. This TLR2-mediated trophoblast apoptosis may provide a novel mechanism of pathogenesis by which certain intra-uterine infections may contribute to conditions such as preterm labour, intra uterine growth restriction (IUGR), spontaneous abortion and preeclampsia. Expression of all ten TLRs is shown in first trimester and term deciduas. For amnion, it was reported that both TLR2 and TLR4 are expressed by amniotic epithelial cells. Also the soluble form of TLR2 was demonstrated in amniotic fluid. As implantation is one of key steps in reproduction, we recently used two cell lines (hTERT-EECs and JAr cells) and provided an in vitro model for studying human implantation .We showed that treatment of endometrial cells with TLR5 ligand (flagellin) suppresses the attachment of JAr spheres to the endometrial cells while us- Abstracts of the 12th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine 1 5 International Journal of Fertility & Sterility (IJFS), Vol 5, Suppl 1, Summer 2011 age of TLR5 function blocking antibody restores the attachment of JAr spheres to endometrium. Consequently, further studies are needed to explore other mechanisms by which the presence of intrauterine infections may result in implantation failure. Studying the function of TLRs in the female reproductive tract presents an exciting opportunity to further understand the regulation of innate immune system in the female reproductive tract. It seems sex hormones regulate the function and expression of TLRs in the female reproductive tract and therefore influence/regulate innate and adaptive immune function in this tract to protect against potential pathogens while providing an environment that supports an allogeneic fetus. How TLR function and expression is exactly regulated in reproductive tract by sex hormones would be a challenging but fruitful area of future research.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

contemplating the importance of toll-like receptors i and ii regarding human viral pathogenesis

conclusions to date, a large number of viruses are proved to trigger innate immunity via tlrs, suggesting that these receptors are likely to be important in the outcome of viral infection. this suggestion is supported by the observation that many viruses have evolved mechanisms not only to evade the innate immune system, but also to subvert it for the benefit of the virus. materials and methods...

متن کامل

I-23: Hysteroscopic Complications

Hysteroscopic complications are infrequent. Major complications include: 1. Uterine perforation that is the most common complication of operative hysteroscopy (0.8 - 1.6 %). The perforation rate is less during diagnostic hysteroscopy. 2. Bowel or bladder injury which is rare, but may occur in association with uterine perforation or as a result of use of electrical current. 3. Cervical laceratio...

متن کامل

variant toll-like receptor4 (asp299gly and thr399ile alleles) and toll-like receptor2 (arg753gln and arg677trp alleles) in colorectal cancer

the innate immune system recognizes the presence of bacterial products through the expression of a family of membrane receptors known as toll-like receptors (tlrs). polymorphisms in tlrs have been shown to be associated with increased susceptibility to diseases such as inflammatory bowel disease. the aim of this study was to determine whether there was a correlation between polymorphisms of tlr...

متن کامل

بررسی چند شکلی ژنهای toll like receptor2 arg753gln و toll like receptor4 asp299gly دربیماران مبتلا به آسم ایرانی در مقایسه با گروه کنترل

مقدمه: آسم بیماری التهابی مجاری تنفسی است که عوامل ژنتیکی و محیطی مختلفی در آن نقش دارند.بیماری آسم را از جنبه های ایمونولوژیک می توان مورد بررسی قرار داد. ژن های مختلفی از سیستم ایمنی در ایجاد و تشدید آسم دخیل هستند. از جمله این ژن ها در سیستم ایمنی خانواده tlrs می باشد.از انجا که ایجاد چندشکلی ژنی در ژنها باعث تغییر در نحوه پاسخ سیستم ایمنی می گردد در این مطالعه به بررسی چند شکلی ژنی در خانوا...

15 صفحه اول

Toll and Toll-like receptors in Drosophila.

The Drosophila Toll receptor controls the immune response to Gram-positive bacteria and fungi by activating a signalling pathway partially conserved throughout evolution. The Drosophila genome encodes eight additional Toll-related receptors, most of which appear to carry out developmental rather than immune functions. One exception may be Toll-9, which shares structural and functional similarit...

متن کامل

Toll-like receptors, RIG-I-like RNA helicases and the antiviral innate immune response.

The antiviral innate immune response follows the detection of viral components by host pattern recognition receptors (PRRs). Two families of PRRs have emerged as key sensors of viral infection: Toll-like receptors (TLRs) and retinoic acid inducible gene-I like RNA helicases (RLHs). TLRs patrol the extracellular and endosomal compartments; signalling results in a type-1 interferon response and/o...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره Supplement Issue

صفحات  -

تاریخ انتشار 2011-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023