× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Impact of Blood Vessel Wall Flexibility on the Temperature and Concentration Dispersion

نویسندگان

  • D. Srikanth Department of Applied Mathematics, Defence Institute of Advanced Technology (DU), Pune - 411025, India
  • J.V. Ramana Reddy Department of Mathematics, Indian Institute of Technology Madras, Chennai – 600036, India

چکیده

The analysis of solute and thermal dispersion in pulsatile flow through the stenotic tapered blood vessel is presented. The present problem is an extension of the work done by Ramana et al. who considered the time-invariant arterial wall. In the present model, the flexible nature of the arterial wall through the obstruction (called stenosis) is considered and it is achieved with the help of period trigonometric function. In the present study, the impact of the time-dependent arterial wall on the blood flow dynamics is discussed in details. The rheology of the blood is modeled as a couple stress fluid. The proposed fluid model is the isothermal inclusion of temperature-sensitive drug coated Titanium dioxide Nano-particles in the couple stress fluid for examining the concentration and temperature dispersion. The effects of the catheter and permeability of the stenosis are considered in the model. Care has been taken to model the thermo-physical properties of the fluid with the immersed nanoparticle, e.g., TiO2, Ag and Cu. The modeled non-linear and coupled equations are solved by using the Homotopy Perturbation Method. The temperature and concentration dispersion effects are in the flexible stenotic arterial vessel under the pulsatile physiological pressure gradient are studied and reported in details. The alterations in the axial velocity, resistance to the flow, and wall shear stress are studied and found out that the high intense vortex regions are identified in the stenotic region. The model has direct applications in the pharmaceutical industry in design and developing the drug to treat stenotic conditions.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

این پژوهش کوشیده است تأثیر به کارگیری راهبردهای زایا را بر پیشرفت و بسندگی در خواندن و درک مطلب و نیز بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی را بررسی کند. در این پژوهش تعداد 46 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب وبه دو گروه تجربی و شاهد با تعداد دانش آموزان مساوی در هر گروه تقسیم شدند. به هر دو گروه سه داستان کوتاه به عنوان موضوع خواندن برای کلاس داده شد. به گروه تجربی درابتدا...

the central purpose of this study was to conduct a case study about the role of self monitoring in teacher’s use of motivational strategies. furthermore it focused on how these strategies affected students’ motivational behavior. although many studies have been done to investigate teachers’ motivational strategies use (cheng & d?rnyei, 2007; d?rnyei & csizer, 1998; green, 2001, guilloteaux & d?...

abstract u.s. attack to afghanistan after 9/11 provided opportunities for us who tried to become the dominant power after collapse of ussr and bipolar world. thinkers like fukuyama believed american liberal democrats thought would be universally accepted without resistances. liberal democracy is the best and final model of governance; in this regard, united state has moral responsibilities for...

this study investigated the impact of explicit instruction of morphemic analysis and synthesis on the vocabulary development of the students. the participants were 90 junior high school students divided into two experimental groups and one control group. morphological awareness techniques (analysis/synthesis) and conventional techniques were used to teach vocabulary in the experimental groups a...

امروزه تصحیح همکلاسی در کلاسهای نگارش یکی از اجزاء لاینفک کلاسهای دانش آموز محور است. تاثیرات مفید تصحیح همکلاسی بر زبان آموزان، معلمان را متقاعد کرده است که علیرغم صرف زمان، انرژی و توان بسیار، از این شیوه ی آموزشی در کلاسهای آموزش نگارش بهره بگیرند. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه دو گروه از یادگیرندگان زبان انگلیسی، تاثیر تصحیح همکلاسی را بر توانایی نوشتاری آنها نشان دهد. 122 خانم زبان آمو...