× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Phytoestrogens by inhibiting the non-classical oestrogen receptor, overcome the adverse effect of bisphenol A on hFOB 1.19 cells

نویسندگان

  • Aletza Binti Mohd Ismail Faculty of Medicine, Universiti Teknologi MARA, Sungai Buloh Campus, 47000 Selangor, Malaysia
  • Gabriele Ruth Anisah Froemming Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), 94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia|Institute for Pathology, Laboratory and Forensic Medicine (IPPerForM), Universiti Teknologi MARA, Sungai Buloh Campus, 47000 Selangor, Malaysia
  • Suhaila Muid Faculty of Medicine, Universiti Teknologi MARA, Sungai Buloh Campus, 47000 Selangor, Malaysia|Institute for Pathology, Laboratory and Forensic Medicine (IPPerForM), Universiti Teknologi MARA, Sungai Buloh Campus, 47000 Selangor, Malaysia
  • Syed Baharom Syed Ahmad Fuad Faculty of Medicine, Universiti Teknologi MARA, Sungai Buloh Campus, 47000 Selangor, Malaysia
  • Zar Chi Thent Faculty of Medicine, Universiti Teknologi MARA, Sungai Buloh Campus, 47000 Selangor, Malaysia

چکیده

Objective(s): Since bisphenol A (BPA) induces bone loss and phytoestrogens enhance the osteoblastogenesis by binding to the non-classical and classical oestrogen receptors, respectively, the present study was aimed to observe the osteoprotective effect of phytoestrogens on BPA-induced osteoblasts in hFOB 1.19 cells.Materials and Methods: All groups of hFOB 1.19 cells were induced with 12.5 μg/ml of BPA except the control (Ctrl) group. Meanwhile, treated groups received phytoestrogens; Daidzein (Dz), Genistein (Gt), Equol (Eq) and 17β-oestradiol (Est) in different concentrations for 24 hr duration.Results: We found that the protein expression of non-classical oestrogen-related receptor (ERRG) was highly expressed in BPA group, whereas classical oestrogen receptor alpha (ERα) and oestrogen receptor beta (ERβ) were relatively increased with phytoestrogens treatment under BPA exposure. The dense actin cytoskeletal filaments were also observed. qRT-PCR showed up-regulation of mitogen-activated protein kinase 3 (MAPK3) and G protein-coupled receptor 30 (GPR30) expressions; significant down-regulation of ERRG and up-regulation of ERα and ERβ were observed in phytoestrogens-treated cells, which was supported by the increased expressions of oestrogen receptor 1 (ESR1) and oestrogen receptor 2 (ESR2).Conclusion: Phytoestrogens improved the deteriorative effect of BPA via down-regulation of ERRG in hFOB 1.19 cells. This study showed that the efficacy of consumption of phytoestrogens in rendering them as potential therapeutic strategy in combating the adverse bone effects of BPA.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا ک...

تاثیر آموزش مهارت خود محوری بر روی ارتقاء مهارت شنیداری زبان آموزان هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی بود. در مرحله اول این تحقیق پژوهشگر پس از انجام مصاحبه نود زبان آموز را با استفاده از تست ایلتس انتخاب شدند. برای بررسی عوامل عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی از دو نوع فیلم ویرایش شده و ویرایش نشده استفاده گردید.برای انجام تح...

خواندن ودرک مطلب از مهمترین مهارتها در یادگیری زبان خارجی محسوب می شود. این تحقیق تاثیر برگه های تامل برانگیز هدایت شده را در ارتقاع مهارت خواندن ودر ک مطلب در دانش اموزان دبیرستانی ایرانی بررسی می نماید. ازمجموع ?2 دانش آموز سال چهارم دبیرستان شهید رجایی شهرستان اسلامشهر¸ پس از اجرای آزمون استاندارد ((nelson 150a تعداد 39 دانش آموز که نمرات آنها یک سطح انحراف معیار بالاتر یا پایین تر ازمعدل قر...

cement is an essential ingredient in the concrete buildings. for production of cement considerable amount of fossil fuel and electrical energy is consumed. on the other hand for generating one tone of portland cement, nearly one ton of carbon dioxide is released. it shows that 7 percent of the total released carbon dioxide in the world relates to the cement industry. considering ecological issu...

در این پایان نامه تاثیر دو نوع تست جزیی نگر و کلی نگر بر به یادسپاری محتوا ارزیابی شده که نتایج نشان دهندهکارایی تستهای کلی نگر بیشتر از سایر آزمونها است