× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Stability Assessment of the Flexible System using Redundancy

نویسنده

  • Yonghui Park Department of Mechanical Engineering, Pohang University of Science and Technology, 77, Cheongam-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeonsangbuk-do, Republic of Korea | Department of Mechanical Engineering, Yuhan University, 590 Gyeongin-ro, Sosa-gu, Bucheon-si, Republic of Korea

چکیده

In this study, dynamic behavior of a mooring line in a floating system is analyzed by probability approaches. In dynamics, most researches have shown the system model and environments by mathematical expression. We called this process as the forward dynamics. However, there is a limit to define the exact environments because of uncertainty. To consider uncertainty, we introduce the redundancy in flexible system, mooring line. For verifying the effectiveness and stability of the mooring line, criterion of axial breaking load of the mooring line is applied to joint reaction forces according to the various path of the mooring line. To cover the limits for defining the non-linearity of the environments, various responses of the mooring line along the redundancy that is used in Robotics, are derived by probability distribution. By using the Newton-Euler formulation, the inverse kinematics and the linear acceleration theorem to get joint displacements, velocities and accelerations, the joint reaction forces and moments are calculated and probability distribution of the mooring about stability and compatibility is investigated. Lastly, we simulate the flexible systems in various null motions, calculated each joint torque and force, and evaluated failure probabilities using the Monte-Carlo method.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

data envelopment analysis (dea) is a powerful tool for measuring relative efficiency of organizational units referred to as decision making units (dmus). in most cases dmus have network structures with internal linking activities. traditional dea models, however, consider dmus as black boxes with no regard to their linking activities and therefore do not provide decision makers with the reasons...

abstract nowadays, the science of decision making has been paid to more attention due to the complexity of the problems of suppliers selection. as known, one of the efficient tools in economic and human resources development is the extension of communication networks in developing countries. so, the proper selection of suppliers of tc equipments is of concern very much. in this study, a ...

چکیده: هدف از انجام این پژوهش ،بررسی استفاده از یادداشتهای یادگیری به عنوان یکی از ابزار های خود ارزشیابی بر افزایش مهارت دستوری (صورتهای شرطی و مجهول) زبان آموزان در مقطع پیش متوسطه بوده است .بدین منظور یک تست استاندارد در مقطع پیش متوسطه بین 90 نفر زبان آموز در سنین 15 تا 20 سال در آموزشگاه زبان انگلیسی امین و پارسا در شهرستان شاهرود برگزار شد از میان این افراد 60 فراگیر انتخاب شدند. و این 6...

در این پژوهش مسئله واگذاری ترافیک را از دید سیستم های دینامیکی فرمول بندی می کنیم.فرض کرده ایم که همه فاکتورهای وابسته در طول زمان ثابت باشند و تعادل کاربر را از طریق فرایند منظم روزبه روز پیگیری کنیم.دینامیک ترافیک توسط یک نگاشت بازگشتی نشان داده می شود که تکامل سیستم در طول زمان را نشان می دهد.پایداری تعادل و دامنه جذب را توسط مطالعه ویژگی های توپولوژیکی تکامل سیستم تجزیه و تحلیل می کنیم.پاید...

در سال های اخیر، تقاضای استفاده از تئوری خطی ویسکوالاستیسیته بیشتر شده است. با افزایش استفاده از کامپوزیت های پیشرفته در صنایع هوایی و همچنین استفاده روزافزون از مواد پلیمری، اهمیت روش های دقیق طراحی و تحلیل چنین ساختارهایی بیشتر شده است. این مواد جدید از خودشان رفتارهای مکانیکی ارائه می دهند که با تئوری های الاستیسیته و ویسکوزیته، نمی توان آن ها را توصیف کرد. این مواد، خواص ویسکوالاستیک دارند....

abstract the present study was conducted to investigate the effect of using model essays on the development of writing proficiency of iranian pre-intermediate efl learners. to fulfill the purpose of the study, 55 pre- intermediate learners of parsa language institute were chosen by means of administering proficiency test. based on the results of the pretest, two matched groups, one as the expe...