× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Effect of Explicit Consciousness-Raising of Autonomous Learning Activities on Iranian EFL Students’ Achievement Test Scores

نویسندگان

  • Majid Maghami Department of Foreign Languages and Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, Shiraz University, Shiraz, Iran
  • Saeed Mehrpour Department of Foreign Languages and Linguistics, College of Literature and Humanities, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده

This study set out to examine the effect of explicit consciousness-raising of autonomous learning activities on a group of students’ General English achievement test scores following a mixed methods design. At the beginning of the study, four intact classes were selected based on their availability, of which one class was assigned to the experimental group and the others to the control groups, through random assignment. The treatment groups received a 10 session treatment on a number of autonomous learning activities to be done outside the classroom after the midterm exam which functioned as the pretest. At the end of the semester and after the treatment, all the four groups took the final exam (the posttest). An independent-samples t-test was conducted to compare the posttest scores for treatment and no-treatment groups, and one-way ANOVA was run followed by Tukey HSD as a follow-up measure to find out the probable differences between the groups. To check the probable significant differences between students’ pretest and posttest scores, a set of paired-samples t-tests was run separately for the experimental group and control group 1. Then, the researchers conducted descriptive analysis related to the questionnaire items and checked the correlation of all the data taken from the tests and the questionnaire items. The results indicated that the treatment significantly led to better test scores in this context, where the eta squared statistic indicated a large effect size. In addition, the semi-structured interview data confirmed the results.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

abstract the first purpose of this study was to investigate the effect of consciousness-raising (c-r) activities on learning grammatical structures (simple present tense in this case) by iranian guidance school efl learners. the second one was to investigate the effect of gender on learning the simple present tense through c-r activities and tasks. finally, this study aimed to investigate the ...

abstract the main purpose of this study was to investigate whether there was any significant difference between the speaking achievement of learners who were trained by means of consciousness raising of sociolinguistic skills and that of learners who were trained without the above mentioned task. the participants of this study consist of 60 intermediate level students participating languag...

هدف از ای پایان نامه بررسی تا ثیر ازمون نهایی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان برروی یادگیری دانش اموزان ایرانی است. هدف اشلی این مطالعه بررسی خود این ازمون و تا ثیر ان برروی یادگیری دانش اموزان است. برای رسیدن به این هدف شیوه های تحقیقاتی مختلفی برای جمع اوری و تحلیل داده ها به کار برده شده است. ابزارهای اصلی این تحقیق شامل مصاحبه با دانش اموزان دختر سال سوم (10 نفر) و همچنین مشاهده ی 6 کلاس زبان...

the present study seeks to determine the effect of explicit instruction of metacognitive strategies on iranian high school students’ reading comprehension ability. it also attempts to investigate the relationship between the learners reading comprehension and metacognitive strategies. furthermore, the study investigates whether iranian efl female high school students are high, medium, or low me...

this study was an attempt to investigate the effect of subtitling on vocabulary learning among iranian intermediate students. to find the homogeneity of the groups, tofel test was administered to student in kish mehr institute in garmsar. after analyzing the data, 60 participants (female students) who scored within the range of one standard deviation above and below the mean, were selected as h...

در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا ک...