× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

User-based Vehicle Route Guidance in Urban Networks Based on Intelligent Multi Agents Systems and the ANT-Q Algorithm

نویسندگان

  • Alireza Eydi Assistant Professor, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
  • Susan Panahi MSc. Grad., Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده

Guiding vehicles to their destination under dynamic traffic conditions is an important topic in the field of Intelligent Transportation Systems (ITS). Nowadays, many complex systems can be controlled by using multi agent systems. Adaptation with the current condition is an important feature of the agents. In this research, formulation of dynamic guidance for vehicles has been investigated based on the characteristics of ITS and using the user-based approach to meet drivers’ satisfaction. As a result of time-varying flows on traffic networks, a multi agent model and the routing algorithm based on artificial intelligence techniques emphasized on a hybrid algorithm combining Ant Colony and Reinforcement Learning is proposed. The critical result of this paper is the ability of designing an algorithm for better trip planning, routing decisions in a dynamic urban transportation. Finally, the validity of the proposed algorithm is shown by implementation on a sub-network extracted from Tehran traffic map.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

guiding vehicles to their destination under dynamic traffic conditions is an important topic in the field of intelligent transportation systems (its). nowadays, many complex systems can be controlled by using multi agent systems. adaptation with the current condition is an important feature of the agents. in this research, formulation of dynamic guidance for vehicles has been investigated based...

در این پایان نامه، کنترل نرو-فازی در پرنده هدایت پذیر از دور (پهپاد) استفاده شده است ابتدا در روش پیشنهادی اول، کنترل کننده نرو-فازی توسط مجموعه اطلاعات یک کنترل کننده pid به صورت off-line آموزش دیده است و در روش دوم یک کنترل کننده نرو-فازی on-line مبتنی بر شناسایی سیستم توسط شبکه عصبی rbf پیشنهاد شده است. سپس کاربرد این کنترل کننده در پهپاد بررسی شده است و مقایسه ای ما بین کنترل کننده های معمو...

The problem of Dynamic Job Shop (DJS) scheduling is one of the most complex problems of machine scheduling. This problem is one of NP-Hard problems for solving which numerous heuristic and metaheuristic methods have so far been presented. Genetic Algorithms (GA) are one of these methods which are successfully applied to these problems. In these approaches, of course, better quality of solutions...

در این پایان نامه به بررسی روش های آشکارسازی در سیستم های mc-cdma می پردازیم. با توجه به ماهیت آشکارسازی در این سیستم ها، تکنیک های آشکارسازی را می توان به دو دسته ی اصلی تقسیم نمود: آشکارسازی سیگنال ارسالی یک کاربر مطلوب بدون در نظر گرفتن اطلاعاتی در مورد سایر کاربران تداخل کننده که از آن ها به عنوان آشکارساز های تک کاربره یاد می شود و همچنین آشکارسازی سیگنال ارسالی همه ی کاربران فعال موجود در...

In the last decades, due to the increasing car traffic and the limited capacity of urban networks, algorithms for traffic management and route guidance are becoming more and more important. GPS technology can be used for fleet monitoring in urban or suburban areas, from a central monitoring station and may provide useful information concerning the movement of all vehicles. Current route guidanc...

This article introduces two swarm intelligent algorithms, a group search optimizer (GSO) and an artificial fish swarm algorithm (AFSA). A single intelligent algorithm always has both merits in its specific formulation and deficiencies due to its inherent limitations. Therefore, we propose a mixture of these algorithms to create a new hybrid optimization algorithm known as the group search-artif...