× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Using the Finite Element Analysis Method to Study the 3-point Bending Test for the Characterization of the Adherence

نویسندگان

  • Dominique Poquillon CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, INP-ENSIACET, 4 allée Émile Monso 31 030, Toulouse, France
  • Jean-Baptiste Sauvage CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, INP-ENSIACET, 4 allée Émile Monso 31 030, Toulouse, France |IS2M, Université de Haute Alsace, 15 rue Jean Starcky 68 057, Mulhouse, France
  • Maëlenn AUFRAY CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, INP-ENSIACET, 4 allée Émile Monso 31 030, Toulouse, France
  • Michel Nardin IS2M, Université de Haute Alsace, 15 rue Jean Starcky 68 057, Mulhouse, France

چکیده

An elastic finite element analysis was conducted to evaluate the stress distribution in the initiation zone of the adhesive rupture during the 3-point bending test. This test is used to measure the adherence between a polyepoxy adhesive and aluminum alloy with different surface treatments. The purpose is to compare, in the high stress concentration areas, the stress fields calculated using finite element method with the experimental data obtained in different configurations. Focusing on the load level at crack initiation, on the localization and the size of adhesive failure initiation, a local criterion for adhesive fracture is proposed based on the value of the stress normal to the interface.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در سال های اخیر، تقاضای استفاده از تئوری خطی ویسکوالاستیسیته بیشتر شده است. با افزایش استفاده از کامپوزیت های پیشرفته در صنایع هوایی و همچنین استفاده روزافزون از مواد پلیمری، اهمیت روش های دقیق طراحی و تحلیل چنین ساختارهایی بیشتر شده است. این مواد جدید از خودشان رفتارهای مکانیکی ارائه می دهند که با تئوری های الاستیسیته و ویسکوزیته، نمی توان آن ها را توصیف کرد. این مواد، خواص ویسکوالاستیک دارند....

abstract nowadays, the science of decision making has been paid to more attention due to the complexity of the problems of suppliers selection. as known, one of the efficient tools in economic and human resources development is the extension of communication networks in developing countries. so, the proper selection of suppliers of tc equipments is of concern very much. in this study, a ...

this study investigates the cohesive devices used in the textbook of english for the students of psychology. the research questions and hypotheses in the present study are based on what frequency and distribution of grammatical and lexical cohesive devices are. then, to answer the questions all grammatical and lexical cohesive devices in reading comprehension passages from 6 units of 21units th...

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

انتخاب نامساعد یکی از مشکلات اساسی در صنعت بیمه است. که ابتدا در سال 1960، توسط روتشیلد واستیگلیتز مورد بحث ومطالعه قرار گرفت ازآن موقع تاکنون بسیاری از پژوهشگران مدل های مختلفی را برای تجزیه و تحلیل تقاضا برای صنعت بیمه عمر که تماما ناشی از عدم قطعیت در این صنعت میباشد انجام داده اند .وهدف از آن پیدا کردن شرایطی است که تحت آن شرایط انتخاب یا کنار گذاشتن یک بیمه گزار به نفع و یا زیان شرکت بیمه ...

chapter i provides an overview of structural linguistics and touches upon the saussurean dichotomies with the final goal of exploring their relevance to the stylistic studies of literature. to provide evidence for the singificance of the study, chapter ii deals with the controversial issue of linguistics and literature, and presents opposing views which, at the same time, have been central to t...