× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Alireza Badiei

School of Chemistry, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

[ 1 ] - Synthesis of the biologically active henna based benzochromene derivatives using ionic liquid functionalized SBA-15 as a nanoreactor

SBA-15 was prepared and then functionalized with <em>N</em>-methyl-<em>N</em>’-propyltrimethoxysilyl imidazolium chloride as ionic liquid moiety. The ionic liquid functionalized SBA-15 (SBA-IL) was characterized by different analytical techniques including FT-IR, N<sub>2</sub> adsorption-desorption, TGA and SEM image. According to the obtained results it was found that the organic groups were g...

[ 2 ] - One-pot synthesis of tetrahydropyrimido[4,5-b]quinoline derivatives using sulfonic acid functionalized SBA-15 and their antimicrobial activities

A Simple and efficient method for synthesis of tetrahydropyrimido[4,5-<em>b</em>]quinoline derivatives via three component reaction of aromatic aldehydes, dimedone and 6-amino uracil derivatives using a catalytic amount of sulfonic acid functionalized nanoporous silica (SBA-15-Pr-SO<sub>3</sub>H) is described. The advantages of this method are easy and clean work-up, high yield, mild reaction c...

[ 3 ] - Fast one-pot synthesis of 1,8-dioxo-decahydroacridine derivatives using sulfonic acid functionalized LUS-1 and the study on their antimicrobial activities

Mesoporous silica LUS-1 (Laval University Silica) was successfully functionalized by propyl sulfonic acid and was used as a recyclable catalyst for the synthesis of acridine-1,8-diones via a pseudo four component reaction of aromatic aldehydes, dimedone and ammonium acetate (or anilines). The excellent yields, short reaction time, simple work-up procedure, and environmentally friendly condition...

[ 4 ] - Application of SBA-Pr-SO3H as a solid acid nanoreactor in the Biginelli reaction

Sulfonic acid functionalized nanoporous silica (SBA-Pr-SO3H) with a pore size of 6 nm catalyzed three component coupling of aromatic aldehydes, urea and ethyl acetoacetate to afford the corresponding dihydropyrimidinones under solvent free condition. This new protocol for Biginelli reaction has important advantages such as green synthesis, short reaction time, easy isolation and high yields of ...

[ 5 ] - Green Synthesis of Pyrazol‑chromeno[2,3‑d]pyrimidinones Using SBA-Pr-SO3H as an Efficient Nanocatalyst

<em>Hexagonal mesoporous silica (SBA-15) was prepared and then </em><em>functionalized by</em><em>(3-mercaptopropyl)trimethoxysilane. The obtained 3-mercaptopropyl functionalized SBA-15 (SBA-Pr-SH)</em><em> was then oxidized using H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> in methanol under an acidic condition to give </em><em>sulfonic acid functionalized mesoporous silica (SBA-Pr-SO<sub>3</sub>H).</em><em> Th...

[ 6 ] - Amino Ethyl-Functionalized SBA-15: A Promising Adsorbent for Anionic and Cationic Dyes Removal

<em>Batch Adsorption of Acid Red 37 (AR37) and Basic Orange 2 (BO2) on amino ethyl-functionalized SBA-15 have been studied. SBA-15 was synthesized and functionalized according to the procedure in the literature. Amino ethyl-functionalized SBA-15 showed the BET surface area 520 m<sup>2</sup>/g and pore diameter 7.02 nm, based on adsorption-desorption of N<sub>2</sub>. SEM image shows lengthy fib...

[ 7 ] - Study of Silanolate Groups (SiO-) in Synthesis of Micelle Templated Silica with Various Condition of Cationic Surfactant

<em>Based on the {S<sup>+</sup>, I</em><em><sup>-</sup></em><em>} pathway, the concentration of surfactant and surface charge density of silanolate groups control the phase transition from lamellar, to hexagonal through cubic form. The high surface charge density of silanolate groups was observed for the lamellar phase. With decrease of molar concentration of surfactant on the gel, the yield of...

[ 8 ] - A Short Method for the Synthesis of Alpha-Tocopherol Side Chain

<em>The enzymatic hydrolysis of meso-1,7-diacetoxy-2,6-dimethylheptane 5, prepared from 2,6-dimethylhepta-1,6-diene 6, gave the (2S,6R)-7-acetoxy-2,6-dimethyl-1-heptanol 1, which was transformed to the (2R,6R)-2,6,10-trimethyl-1-undecanol 7. In this manner, the C<sub>14</sub> side chain of </em><em>a</em><em>-Tocopherol was synthesized from 2,6-dimethylhepta-1,6-diene 6 in only 5 steps.</em>

[ 9 ] - Crystal Structure of Nonaaquayttrium(III) Bromate at 100 K

<em>The structure of the nonaaquayttrium (III) bromate, [Y(H<sub>2</sub>O)<sub>9</sub>](BrO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, at low temperature (100 K) has been studied by means of single-crystal X-ray diffraction. Crystallography shows a hexagonal unit cell, space group P6<sub>3</sub>/mmc (No. 194) with Z = 2, a = b = 11.7104(11) Å, c = 6.6259(5) Å and V = 786.90(12) Å<sup>3</sup> at 100 K. The hydra...

[ 10 ] - Efficient Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Pyrazolopyranopyrimidines in the Presence of SBA-Pr-SO3H as a Nanoporous Acid Catalyst

A simple, efficient, and environmentally friendly method has been developed for the synthesis of a series of tricyclic fused pyrazolopyranopyrimidines via a one-pot three-component reaction of barbituric acids, aromatic aldehydes, and 3-methyl-5-pyrazolone in the presence of SBA-Pr-SO3H. SBA-15 mesoporous silica material functionalized with propyl sulfonic acid groups was used as a heterogeneou...

[ 11 ] - Synthesis of Some Spiro Indeno[1,2-b]pyrido[2,3-d]Pyrimidine-5,3′- Indolines as New Urease Inhibitors

New series of spiroindeno[1,2-b]pyrido[2,3-d]pyrimidine-5,3′-indolines as new urease inhibitors were synthesized by the catalytic procedure in high yield and short reaction time. In this method, biacidic carbon was prepared as a novel heterogeneous acid and was subsequently used as an efficient catalyst in this synthesis. The inhibitory activities of synthesized compounds were tested against Ja...

[ 12 ] - A Novel Approach for Preparation of Acetylacetonate Complex Anchored to High Order Nanoporous Silica (LUS-1)

Tris(3-bromo-acetylacetonato) chromium(III) as an inert and very stable complex with a good leaving group was synthesized using as-prepared Cr(acetylacetonate)3. Highly ordered nanoporous silica (LUS-1), with some great features, was functionalized with 3-aminopropyltriethoxysilane. Then the as-prepared product was modified with tris(3-bromo-acetylacetonato) chromium(III) under mild reaction co...

[ 13 ] - Application of Response Surface Methodology as an Efficient Approach for Optimization of Operational Variables in Benzene Hydroxylation to Phenol by V/SBA-16 Nanoporous Catalyst

Herein, we prepared a V/SBA-16 catalyst using vanadyl acetylacetonate as a precursor and SBA-16 nanoporous silica as a support via an immobilization technique. The ordered mesoporous structure of catalyst was determined by X-ray diffraction  and transmission electron microscopy techniques , and the catalyst was evaluated in the benzene hydroxylation to phenol with hydrogen peroxide (H2O2) as a ...

[ 14 ] - Carbon Nanotubes Synthesis by Chemical Vapor Deposition of Methane over Zn – Fe Mixed Catalysts Supported on Alumina

Carbon nanotubes were synthesized over a series of Zn-containing Fe/alumina catalysts by chemical vapor deposition method at two reaction temperatures of 850 and 950 °C using methane as a carbon source. Catalysts were synthesized by keeping Fe concentration constant and varying Zn concentration to study the effects of Zn. The catalysts were characterized using X – ray powder diffraction and N2 ...

[ 15 ] - Phenylthiourea Modified Highly Ordered Nanoporous Silica for Heavy Metal Ion (Hg2+ ) Trapping

The phenylthiourea-substituted triethoxysilane as a silane agent was synthesized and grafted on highly ordered nanoporous silica (LUS- 1) with a textured morphology and hexagonal array. This material (Tu-LUS-1) contained 0.8 mmol/g of soft base phenylthiourea group and surface area 760 m2 g-1  and was able to adsorb 0.75 mmolHg/g of TU-LUS-1 in endothermic reaction.

[ 16 ] - Electron Transfer in Dye-Sensitized Nanocrystalline TiO2 Solar Cell

The dye-sensitized solar cells (DSSC) have been regarded as one of the most promising new generation solar cells. Tremendous research efforts have been invested to improve the efficiency of solar energy conversion which is generally determined by the light harvesting efficiency, electron injection efficiency and undesirable electron lifetime. In this review, various characteristics of dye-...

[ 17 ] - Direct oxidation of benzene to phenol in liquid phase by H2O2 over vanadium catalyst supported on highly ordered nanoporous silica

Vanadium supported on highly ordered nanoporous silica (VOx-LUS-1) was synthesized and characterized by XRD, Nitrogen adsorption‑desorption isotherms and UV-visible spectrophotometer. Direct oxidation of benzene to phenol in liquid phase by H2O2 peroxide were examined by using various solvents (methanol, acetone, acetic acid, acetonitryl). The maximum yield (25%) and selectivity (73%) of the ph...

[ 18 ] - Modification of mesoporous silica SBA-15 with different organic molecules to gain chemical sensors: a review

The recognition of the biologically and environmentally important ions is of great interest in the field of chemical sensors in recent years. The fluorescent sensors as a powerful optical analytical technique for the detection of low level of various analytes such as anions and metal cations have been progressively developed due to the simplicity, cost effective, and selectivity for monitoring ...

[ 19 ] - Efficient Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Pyrazolopyranopyrimidines in the Presence of SBA-Pr-SO3H as a Nanoporous Acid Catalyst

A simple, efficient, and environmentally friendly method has been developed for the synthesis of a series of tricyclic fused pyrazolopyranopyrimidines via a one-pot three-component reaction of barbituric acids, aromatic aldehydes, and 3-methyl-5-pyrazolone in the presence of SBA-Pr-SO3H. SBA-15 mesoporous silica material functionalized with propyl sulfonic acid groups was used as a heterogeneou...

[ 20 ] - Synthesis of Some Spiro Indeno[1,2-b]pyrido[2,3-d]Pyrimidine-5,3′- Indolines as New Urease Inhibitors

New series of spiroindeno[1,2-b]pyrido[2,3-d]pyrimidine-5,3′-indolines as new urease inhibitors were synthesized by the catalytic procedure in high yield and short reaction time. In this method, biacidic carbon was prepared as a novel heterogeneous acid and was subsequently used as an efficient catalyst in this synthesis. The inhibitory activities of synthesized compounds were tested against Ja...

[ 21 ] - بررسی اثرات نانو اکسید روی بر اووژنز در موش بالغ نژاد NMRI

  چکیده افزایش مصرف نانو اکسیدروی در پزشکی و تولید محصولات آرایشی و تحقیقاتی، سوالات متعددی را در مورد سمیت آنها افزایش داده است. روی به طور مستقیم در رشد، بلوغ و آزادسازی تخمک با اثر بر تولید استروژن و پروژسترون نقش دارد. در این کار تحقیقاتی اثر نانواکسیدروی بر اووژنز موش بالغ نژاد NMRI  مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا موش‌های ماده به طور تصادفی در 6 گروه شامل کنترل، شم و 4 گروه تیمار قرار داده شد...

[ 22 ] - مقایسه اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم با قطر nm10 بر بیضه و اپیدیدیم موش نر بالغ نژاد NMRI در شرایط in vivo

با توجه به استفاده روزافزون و رویارویی هر روزه ما با نانو مواد و اهمیت بررسی اثرات نانو مواد بر دستگاه تناسلی، این کار تحقیقاتی روی اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر اسپرماتوژنز انجام شد. اثر نانو دی اکسید تیتانیوم با قطر nm 10 بر اسپرماتوژنز موش نر بالغ نژاد NMRI در شرایط in vivo مورد بررسی قرار گرفت. سه گروه کنترل (بدون تیمار)، شم (تیمار با آب مقطر)، تجربی (تیمار با دوزهای 6، 30، 150، 300 میلی‎...

[ 23 ] - سنتز و اصلاح سطح سیلیس نانو حفره با گروه‌های مونو و دندریمرآمین به‌منظور حذف رنگ متیلن‌بلو از پساب

بسیاری از رنگ‌های آلی مانند رنگ کاتیونی متیلن‌بلو به‌دلیل ساختار پیچیده آروماتیک و حلالیت بالا در آب، سمی، سرطانزا و غیر قابل تجزیه‌ زیستی می‌باشند، لذا حذف آنها از پساب ضروری است. در این تحقیق، سیلیس نانوحفره SBA-15  به‌روش هیدروترمال سنتز و سپس به‌روش پساسنتزی با گروه تک‌شاخه آمینی (NH2-SBA-15) و دندریمرآمینی ‌(MDA-SBA-15) عامل‌دار شد. اثر اصلاح سطح بر روی کارایی جذب رنگ متیلن‌بلو در سیستم نا...

[ 24 ] - بهینه‌سازی جذب مالاشیت گرین بر روی نانو جاذب NH2-SBA-15 با نرم‌افزار Qualitek-4 به روش طرح آزمایش تاگوچی: مطالعه ایزوترم، سینتیک، ترمودینامیک

در این تحقیق، ابتدا سیلیکای نانو متخلخل SBA-15 سنتز و سپس به‌وسیله گروه‌های عاملی آمینی، با روش پساسنتزی عامل‌دار شد. ساختار مواد ساخته شده به‌وسیله آنالیزهای XRD، جذب و وا جذب نیتروژن و FTIR شناسایی شدند. میزان جذب رنگ کاتیونی مالاشیت گرین بر روی SBA-15 عامل‌دار شده، تحت شرایط مختلف pH (7، 6، 5)، دز جاذب (5/0، 3/0، 1/0 گرم در لیتر)، غلظت اولیه محلول (300 ،250،200، 150، 100، 50 میلی‌گرم در لیتر...

[ 25 ] - تهیه و شناسایی نانومتخلخل V-SBA-16و کاربرد آن به عنوان کاتالیست در فرایند اکسایش مستقیم بنزن به فنل

<em>در این پژوهش، کاتالیست V-SBA-16 با استفاده از ماده نانومتخلخل SBA-16 به عنوان بستر و کمپلکس وانادیم طی فرایند بازروانی تهیه شد. کاتالیست تهیه شده با استفاده از فناوری‌ های جذب و واجذب نیتروژن،پراش پرتو ایکس، پرتو ‌سنجی فرابنفش ـ مرئی و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد شناسایی قرار گرفت. نتیجه‌ های آنالیزها نشان داد که ساختار منظم نانومتخلخل بستر در طی فرایند تهیه کاتالیست حفظ شده و دچار فروپاش...

[ 26 ] - Synthesis of tetra-substituted phenanthroimidazole derivatives using SBA-Pr-SO3H

A one pot four-component reaction of 9,10-phenanthraquinone, aromatic aldehyde, aniline, and ammonium acetate was designed for the preparation of tetrasubstituted imidazoles (phenanthro[9,10-d]imidazole) derivatives in the presence of SBA-Pr-SO3H as a mesoporous solid acid catalyst. Phenanthro[9,10-d]imidazole derivatives were produced by the use of this technique in short reaction times and go...

[ 27 ] - 8-Hydroxyquinoline grafted nanoporous SBA-15 as a novel solid phase extractor for preconcentration of trace amount of Copper

In this study, the potential of 8-Hydroxyquinoline grafted SBA-15 to extract of Cu<sup>2+ </sup>cations from aqueous solutions was investigated<em>. </em>SBA-15 nanoporous silica was chemically grafted with 8-Hydroxyquinoline groupsaccording to the procedure in the literature. The presence of organic groups in the silica framework was demonstrated by FTIR spectrum. The grafted product showed th...

[ 28 ] - Cathodic Electrodeposition and Characterization of YAG Nanostructure: Effect Current Density on the Morphology

<span>Abstract YAG (Yttrium Aluminum Garnet) was successfully prepared through cathodic electrodeposition process using applying different current densities to the mixture of YCl3 and AlCl3 dissolved in water/ethanol 1:1 solution. Hydroxide precursors were cathodically grown on the cathode surface (at different current densities) and then the obtained hydroxide powder was heat-treated at 1100 °...

[ 29 ] - Synthesis of the biologically active henna based benzochromene derivatives using ionic liquid functionalized SBA-15 as a nanoreactor

SBA-15 was prepared and then functionalized with <em>N</em>-methyl-<em>N</em>’-propyltrimethoxysilyl imidazolium chloride as ionic liquid moiety. The ionic liquid functionalized SBA-15 (SBA-IL) was characterized by different analytical techniques including FT-IR, N<sub>2</sub> adsorption-desorption, TGA and SEM image. According to the obtained results it was found that the organic groups were g...

[ 30 ] - One-pot synthesis of tetrahydropyrimido[4,5-b]quinoline derivatives using sulfonic acid functionalized SBA-15 and their antimicrobial activities

A Simple and efficient method for synthesis of tetrahydropyrimido[4,5-<em>b</em>]quinoline derivatives via three component reaction of aromatic aldehydes, dimedone and 6-amino uracil derivatives using a catalytic amount of sulfonic acid functionalized nanoporous silica (SBA-15-Pr-SO<sub>3</sub>H) is described. The advantages of this method are easy and clean work-up, high yield, mild reaction c...

[ 31 ] - Fast one-pot synthesis of 1,8-dioxo-decahydroacridine derivatives using sulfonic acid functionalized LUS-1 and the study on their antimicrobial activities

Mesoporous silica LUS-1 (Laval University Silica) was successfully functionalized by propyl sulfonic acid and was used as a recyclable catalyst for the synthesis of acridine-1,8-diones via a pseudo four component reaction of aromatic aldehydes, dimedone and ammonium acetate (or anilines). The excellent yields, short reaction time, simple work-up procedure, and environmentally friendly condition...

[ 32 ] - Application of SBA-Pr-SO3H as a solid acid nanoreactor in the Biginelli reaction

Sulfonic acid functionalized nanoporous silica (SBA-Pr-SO3H) with a pore size of 6 nm catalyzed three component coupling of aromatic aldehydes, urea and ethyl acetoacetate to afford the corresponding dihydropyrimidinones under solvent free condition. This new protocol for Biginelli reaction has important advantages such as green synthesis, short reaction time, easy isolation and high yields of ...

[ 33 ] - A Green Multicomponent One-pot Synthesis of 9, 10-Diaryl-7H-benzo[d,e]imidazo[2,1-a]isoquinolin-7-one Derivatives using Nanoporous Base Silica (SBA-Pr-NH2) as Catalyst

Organic-inorganic hybrid mesoporous materials such as amino functionalized silica (SBA-Pr-NH2) have received considerable attention due to their basic catalytic applications and adsorption functions. In this work, we investigated the efficient role of SBA-Pr-NH2 as a heterogeneous nano catalyst in the synthesis of 9,10-diaryl-7H-benzo[d,e]imidazo[2,1-a]isoquinolin-7-one derivatives. Application...

[ 34 ] - A novel diethyl 2-(9-fluorenyl) malonate functionlized SBA-15 for selective optical sensing of Iron

In this study, highly ordered mesoporous silica material (SBA-15) functionalized with Diethyl 2 - (9 -fluorenyl) malonate as a flourophore is reported. The anchoring of flourophores to the hydroxyl group on SBA-15 surface was done with post synthesis method. The obtained materials were characterized by small and wide angle X-ray diffraction, N2 adsorption–desorption, Fourier transform infrared ...

[ 35 ] - Amino Functionalized Silica Coated Fe3O4 Magnetic Nanoparticles as a Novel Adsorbent for Removal of Pb2+ and Cd2+

The present study synthesizes a novel adsorbent by coating Fe3O4 magnetic nanoparticles with amino functionalized mesoporous silica. The FTIR spectrums indicate that silica has been successfully coated on the surface of Fe3O4 and 3-aminopropyl tri methoxysilane compound have been grafted to the surface of silica-coated Fe3O4. The XRD analysis shows the presence of magnetite phase with cubic spi...

[ 36 ] - Amino Functionalized Silica Coated Fe3O4 Magnetic Nanoparticles as a Novel Adsorbent for Removal of Pb2+ and Cd2+

The present study synthesizes a novel adsorbent by coating Fe3O4 magnetic nanoparticles with amino functionalized mesoporous silica. The FTIR spectrums indicate that silica has been successfully coated on the surface of Fe3O4 and 3-aminopropyl tri methoxysilane compound have been grafted to the surface of silica-coated Fe3O4. The XRD analysis shows the presence of magnetite phase with cubic spi...