× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Leila Hajiaghababaei

Department of Chemistry, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre-rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

[ 1 ] - A green synthesis of functionalized thiazol-2(3H)-imine via a three-component tandem reaction in ionic liquid media

In this research, an efficient synthesis toward 2-(2-((4-Methoxybenzoyl)imino)-4-(4-methoxyphenyl)thiazol-3(2H)-yl)-2-phenylacetic acid via a three-component tandem reaction using aroylisothiocyanate, phenyl glycine, and 4-methoxyphenacyl bromide in an ionic liquid (IL) has been described. 1-Methyl-3-pentylimidazolium bromide (IL) has been employed as a recyclable green solvent. The work-up pro...

[ 2 ] - نانو صفحه‌های اکسید روی اصلاح شده با 2- ((6- اکسو-4- پروپیل-1، 6- دی هیدروپیریمیدین -2- ایل) تیو) پروپانوئیک اسید به عنوان جاذبی کارآمد برای حذف فلزات سنگین سرب، مس و نقره از آب و پساب

در این تحقیق نانو صفحات اکسید روی مطابق روش‌های گزارش شده در مایع یونی 1-اکتیل- 3-متیل ایمیدازولیم برمید تهیه شدند و با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) شناسایی شد. سپس، 2- (( 6- اکسو-4- پروپیل-1، 6- دی هیدروپیریمیدین-2- ایل) تیو) پروپانوئیک اسید در مایع یونی 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیم برمید سنتز شد و برای اصلاح سطح نانو صفحات ZnO استفاده شد. نانو صفحات اصلاح شده جهت حذف یو...

[ 3 ] - 8-Hydroxyquinoline grafted nanoporous SBA-15 as a novel solid phase extractor for preconcentration of trace amount of Copper

In this study, the potential of 8-Hydroxyquinoline grafted SBA-15 to extract of Cu2+ cations from aqueous solutions was investigated. SBA-15 nanoporous silica was chemically grafted with 8-Hydroxyquinoline groupsaccording to the procedure in the literature. The presence of organic groups in the silica framework was demonstrated by FTIR spectrum. The grafted product showed th...

[ 4 ] - Amino Functionalized Silica Coated Fe3O4 Magnetic Nanoparticles as a Novel Adsorbent for Removal of Pb2+ and Cd2+

The present study synthesizes a novel adsorbent by coating Fe3O4 magnetic nanoparticles with amino functionalized mesoporous silica. The FTIR spectrums indicate that silica has been successfully coated on the surface of Fe3O4 and 3-aminopropyl tri methoxysilane compound have been grafted to the surface of silica-coated Fe3O4. The XRD analysis shows the presence of magnetite phase with cubic spi...

[ 5 ] - Amino Functionalized Silica Coated Fe3O4 Magnetic Nanoparticles as a Novel Adsorbent for Removal of Pb2+ and Cd2+

The present study synthesizes a novel adsorbent by coating Fe3O4 magnetic nanoparticles with amino functionalized mesoporous silica. The FTIR spectrums indicate that silica has been successfully coated on the surface of Fe3O4 and 3-aminopropyl tri methoxysilane compound have been grafted to the surface of silica-coated Fe3O4. The XRD analysis shows the presence of magnetite phase with cubic spi...