بابک صفاری

استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

[ 1 ] - برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه سپاهان برای شهر اصفهان

باشگاه‌های ورزشی هم به‌لحاظ تولید و عرﺿﮥ کالاهای خصوصی و هم از نظر تولید منافعی که با ویژگی‌های کالاهای عمومی عرضه می‌شوند، از نظر اقتصادی برای شهرها اهمیت و ارزش دارند. در پژوهش حاضر تلاش برای کمّی‌سازی ارزش پولی برخی از منافعی است که تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان، در جایگاه یک تیم ورزشی حرفه‌ای، برای شهر اصفهان ایجاد می‌کند. این ارزش‌ها که ارزش‌های مصرفی و غیرمصرفی را شامل می‌شوند، با استفاده...

[ 2 ] - تعیین عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر براساس هزینه های اجتماعی(مطالعه موردی شهر اصفهان)

سیاست قیمت‌گذاری محدوده به‌عنوان یک سیاست مدیریت تقاضا، دارای تجربیات جهانی در زمینه درونی سازی هزینه‌های بیرونی تراکم ترافیک است. یکی از اصلی‌ترین سئوالات در این سیاست، نحوه‌ی تعیین سطح عوارض می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از مفاهیم هزینه‌های اجتماعی و نقطه تعادل نمودارهای عرضه و تقاضا تلاش شده ‌یک روش نوین برای تعیین سطح عوارض در این سیاست ارائه شود. در این نقطه تعادل، عوارض دریافتی از خودر...

[ 3 ] - تحلیل فضایی تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر وقوع جرائم در استان های ایران با تاکید بر مهاجرت (90- 1385)

مسأله احساس امنیت همواره مورد توجه جوامع بوده است، به همین دلیل، به اشکال مختلف به دنبال تأمین این نیاز خود رفته‌اند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی-اجتماعی و ارتکاب جرم با تأکید بر مهاجرت است. عوامل متعددی بر میزان جرائم مؤثرند که با کنترل آن‌ها می‌توان وقوع جرائم را کاهش داد. در این پژوهش بدلیل داشتن بعد مکانی در داده‌ها، از تکنیک اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. مدل در قا...

[ 4 ] - تحلیل عوامل مؤثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران)

  در این پژوهششناساییسهمعواملغیرذاتیدرقیمت واقعیمسکن، شناساییعواملمؤثربرحبابقیمتمسکندر شهرتهران(کوتاه­مدتوبلندمدت)وتعیینسهمهریکازعوامل اقتصادیدرحبابقیمتمسکندر دوره‌ی زمانی 92-1371 مورد توجه بوده است. دومدلاقتصادیباتوجهبهمبانینظریاستخراج، بااستفادهاز روش‌هایاقتصادسنجی VAR، ARDL و با کمک نرم افزارهای Eviews وMicrofit،تخمینزدهشده است. برآورد الگوی پویای ارزش ذاتی مسکن و تأیید اعتبار مدل و آزمون ری...

[ 5 ] - Capacity Development Programming of Bioethanol Fuel Refineries in Iran

The purpose of this paper is design a model for the capacity development of bioethanol refineries in Iran. Due to the variable weather condition, there is the uncertainty in the amount of raw materials, thus we suggest a deterministic programming model Based on probabilities for capacity development. The deterministic linear programming model is represented a signal period planning framework to...