عبدالله حسن زاده قورت تپه

استادیار، بخش اصلاح تهیۀ نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

[ 1 ] - استفاده از تجزیه‏ های چندمتغیره در مطالعۀ صفات زراعی و مورفولوژیک جمعیت‏ های اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)

به‌منظور بهره‏گیری از روش‏های تجزیه و تحلیل چندمتغیره در بررسی تنوع ژنتیکی، تشخیص روابط بین صفات (مورفولوژیک، زراعی و فنولوژیکی) و تعیین صفات سهیم در توجیه تنوع عملکرد توده‏های اسپرس بومی، آزمایشی با 30 جمعیت اسپرس در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با 3 تکرار در مزرعۀ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، در شهریور سال 1390‌ـ 1391 انجام گرفت. جمعیت‏های بررسی‌شده از نظر صفات زراعی اختلا...

[ 2 ] - تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی

تعیین تاریخ کاشت و تراکم کاشت محصول زراعی جهت حصول عملکرد کمی و کیفی بالا از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ لذا به‌منظور بررسی تأثیر فاصله کاشت بوته روی ردیف (15، 20 و 25 سانتیمتر) و تاریخ کاشت (15 خرداد،‌ 25 خرداد، 4 تیر و 14 تیرماه) بر روی ارقام آفتابگردان روغنی (ایروفلور و آذرگل) آزمایشی به‌صورت طرح اسپیلیت اسپلیت پلات در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان ارومیه در سال 13...

[ 3 ] - Genetic variation of some Iranian Hyoscyamus Landraces based on seed storage protein

The genus Hyoscyamus belongs to the tribe Hyoscyameae Miers of Solanaceae family. Variation in protein bands elaborates the relationship among the collections from various geographical regions. In this study the seed storage protein diversity of 19 accessions of Hyoscyamus (H. niger, H. reticulatus and  H. pusillus) from West Azerbaijan (Iran) was investigate...

[ 4 ] - تأثیر پرتو گاما پیش از جوانه‌زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی

به‌منظور ارزیابی اثر تابش سطوح گاما پیش از جوانه‌زنی بذر و مقادیر نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بابونۀ آلمانی (Chamomilla recutitasynonym Matricaria chamomilla)، یک آزمایش فاکتوریل بر پایة طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی هنرستان کشاورزی شهید بهشتی ارومیه در سال 1389 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تابش گاما حاصل از کبالت 60 روی بذرهای بابونۀ آلمانی (صفر، 4، 8، 12، 16 ...

[ 5 ] - تأثیر تاریخ کاشت و پی شتیمار بذر بر عملکرد و برخی صف تهای کمی و کیفی رقم اسپیدفید سورگوم

پیش‌تیمار بذر باعث افزایش سرعت جوانه‌زنی، قدرت رشد گیاه‌چه و استقرار بهتر گیاه شده و در صورت همراه بودن با تاریخ کاشت مناسب، تأثیر مثبتی بر عمل‌کرد خواهد گذاشت. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر و تاریخ کاشت بر صفت‌های کمی، کیفی و عمل‌کرد و اجزای عمل‌کرد سورگوم علوفه‌ای (رقم هیبرید اسپیدفید) انجام گرفت. آزمایش با دو عامل به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار ا...

[ 6 ] - بررسی کاربرد میکوریز بر صفات فیزیولوژیکی گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش فرابنفش

در بین انواع مختلف میکوریز، میکوریز آربوسکولار، رایج‌ترین نوع همزیستی مسالمت‌آمیز بین میکروارگانیسم‌های خاکزی و گیاهان می‌باشد که اهمیت اکولوژیک و اقتصادی فراوانی دارد. پرتو UV به‌دلیل افزایش تولید گونه‌های فعال اکسیژن به‌عنوان یک عامل ایجادکننده‌ تنش‌های اکسایشی شناخته شده‌است. موضوع این تحقیق بررسی کاربرد میکوریز بر صفات فیزیولوژیکی گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش فرابنفش بود. گیاه...

[ 7 ] - IRAP and REMAP based genetic diversity among varieties of Lallemantia iberica

This study describes the genetic relationships among 34 varieties of Lallemantia iberica using inter-retrotransposon amplified polymorphism (IRAP) and retrotransposon-microsatellite amplified polymorphism (REMAP). Samples were collected from Agriculture Research Center of Urmia city (northwest Iran). Ten IRAP and REMAP primers generated 76 scorable electrophoretic bands with 78.94% pol...

[ 8 ] - ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی ارقام سیب بومی آذربایجان غربی

این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات بیوشیمیایی هشت رقم سیب بومی رومینا، منوچهری، مشکی، ترش آلما، ساری آلما، خان آلماسی، کوزه ای و پاییزه محلی در شرایط اقلیمی آذربایجان غربی انجام شد.آزمایش درایستگاه تحقیقات باغبانی کهریز واقع در 45 کیلو متری شمال شهرستان  ارومیه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد.  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که  تفاوت ارقام از لحاظ صفات مور...

[ 9 ] - بررسی اثر اصلاح کننده‌های خاک بر جذب عناصر غذایی و عملکرد دانه گیاه سالسولا در بستر دریاچه ارومیه

To evaluate the effect of different soil amendments on the yield and nutrient uptake of Salsola plant in the dry bed of Urmia Lake, an experiment was set up as a randomized complete block design with eight treatments and three replications in the 2013-2014 time period. These treatments included mycorrhiza usage, sand in the seed bed, plastic in the  depth of 70 cm, plastic in the  depth of 70 c...

[ 10 ] - بررسی اثرات کاربرد کود نیتروژن و تلقیح با کودهای بیولوژیک (آزوسپریلوم و ازتوباکتر) بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن کلزای بهاره در آذربایجان‌غربی

In order to evaluate the effects of biofertilizers and nitrogen application on oil,  yield and its components in spring rapeseed Var "Hayola 401", a field experiment was carried out by a split plot design based on a randomized complete block design with 4 replications, in Agricultural Research Station ( Dr. Nakhjavani) of Urumia during 2007- 2008. The main plot included of three levels of nitro...

[ 11 ] - بررسی تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات کمی و کیفی لاین‌های مختلف بزرک (Linum usitatissimum L.)

In order to investigate the effect of bio-fertilizers on the yield and yield components of flax lines, a study was conducted during 2010 growing season at the Agricultural Research Station of Saatlo in Urmia. A split plot design based on randomized complete blocks with four replications was performed in this study. Main factor (a) consisted of fertilizer application form (a1 = control without n...

[ 12 ] - کاربرد مقادیر کود گاوی بر صفات کمی و کیفی در ارقام هیبرید آفتابگردان در منطقه ارومیه

The effects of application different amount cattle manure on some of quality and quantity characteristics such as plant height, stem diameter, head diameter, biological yield, seed yield, oil in seed and protein in seed on hybrids sunflower hybrids was investigated in 2008. This experiment was conducted at Agricultural and Natural Resource Research Station of Uremia. The experimental design was...

[ 13 ] - Evaluation of Relationships between Yield and Yield Components in Sainfoin (Onobrychis Vicifolia Scop) Genotypes Using Multivariate Methods

In the present study 18 agronomic, phonological and morphological traits were evaluated in 34 genotypes of sainfoin based on a randomized complete block design with three replications in Agricultural and Natural Resources Research Center of West Azerbaijan, Iran. Analysis of variance showed that there were significant differences among the genotypes for all of the measured traits, suggesting th...

[ 14 ] - اثر تنش کم آبی بر صفات آگروفیزیولوژیکی ارقام ذرت (.Zea mays L) در شرایط خوی

کاربرد آب برای تولید محصول و حذف آبیاری­های غیر‌ضروری، تولید اقتصادی ذرت را تحت تاثیر قرار می­دهد و به همین دلیل استفاده از رژیم‌های آبیاری مختلف و تعیین مناسب‌ترین دور آبیاری با حداقل تأثیر بر عملکرد، ضروری به نظر می‌رسد. به­منظور بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری ‌بر عملکرد علوفه سه واریته ذرت، آزمایشی به مدت یک سال زراعی در شهرستان خوی انجام شد. این آزمایش به­صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلو...