مسعود خضری

استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

[ 1 ] - تأثیر ژنوتیپ‌های مختلف گرده‌زا بر برخی ویژگی‌های کمی، کیفی و عملکرد خرمای کشت بافتی رقم "زاهدی"

خرما یکی از مهمترین محصولات باغی کشور می­باشد و کیفیت و عملکرد میوه این درخت تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی به ویژه نوع منبع گرده می­باشد. به منظور بررسی تأثیر منابع مختلف گرده­ بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرمای کشت بافتی رقم"زاهدی"، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه ژنوتیپ گرده زا (M001،  M002 و M003) و مراحل مختلف رشدی میوه (خارک، رطب و تمر) و در چهار تکرار انجام گر...

[ 2 ] - تأثیر محلول‌پاشی اوره و اسید بوریک بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد گردوی "پوست کاغذی" (.Juglans regia L)

تغذیه درختان گردو از طریق محلول­پاشی عناصر غذایی یکی از روش­های مهم در بهبود کمیت و کیفیت این محصول محسوب می­شود. به­همین منظور تأثیر محلول‌پاشی اوره و اسیدبوریک بر ویژگی­های رویشی و عملکرد گردوی "پوست کاغذی" ((Juglans regia L. در مرحله تورم جوانه­های گل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 7 تیمار و 4 تکرار بررسی گردید. تیمارها شامل شاهد و اوره در غلظت­های نیم و یک درصد، اسیدبوریک در غلظت­های...

[ 3 ] - بررسی تأثیر تنک دستی و شیمیایی میوه بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه

درختان میوه باید عملکرد کافی در طول عمر اقتصادی خود به طور سالیانه داشته باشند. درختان میوه معمولاً بیش از حد توانایی باردهی خود، گل تولید می­کنند که اگر همگی این گل‌­ها به میوه تبدیل شوند، درخت ضعیف و میوه­ها ریز و نامرغوب شده و معمولاً درخت دچار پدیده تناوب باردهی می­شود. به همین دلیل، باید برخی از گل‌­ها و میوه­های جوان را به روش دستی، مکانیکی و یا شیمیایی حذف نمود. در پژوهش حاضر، تأثیر تنک دس...