محمد عابدینی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

[ 1 ] - بررسی تأثیر تنک دستی و شیمیایی میوه بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه

درختان میوه باید عملکرد کافی در طول عمر اقتصادی خود به طور سالیانه داشته باشند. درختان میوه معمولاً بیش از حد توانایی باردهی خود، گل تولید می­کنند که اگر همگی این گل‌­ها به میوه تبدیل شوند، درخت ضعیف و میوه­ها ریز و نامرغوب شده و معمولاً درخت دچار پدیده تناوب باردهی می­شود. به همین دلیل، باید برخی از گل‌­ها و میوه­های جوان را به روش دستی، مکانیکی و یا شیمیایی حذف نمود. در پژوهش حاضر، تأثیر تنک دس...

نویسندگان همکار