زهرا تقوی فردود

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

[ 1 ] - نقد مضمونی "هشت کتاب" در دایره ی خلأ درونی روح، نقطه ی عروج سهراب سپهری: از پدیدار شناسی تا عرفان

بررسی مضمونی اشعار سهراب سپهری، او را در زمره ی شاعران پدیدارشناسی قرار می دهد که از پس گذر لحظه ها، با متمایل کردن نگاه ناب و عاشقانه ی خود به سوی پدیده های طبیعت، در عین معنا بخشیدن به آن ها، نخستین درها را به روی ادراک و آگاهی از هستی خویش می گشاید و در وحدت با جهان پیرامون، تمایز میان سوژه و ابژه را می زداید. لیکن مسئله ی مورد بحث مقاله ی حاضر، تنها، بررسی تطابق اشعار سپهری با اصول پدیدارشن...

[ 2 ] - خوانایی فضا: رویکرد نقد جغرافیایی در شعر گیوم آپولینر و محمدعلی سپانلو

نقد جغرافیایی به رابطه تعاملی میان فضا و ادبیات می‌پردازد. این رویکرد جدید که توسط برتران وستفال پایه‌گذاری شده، حول سه محور اساسی می‌چرخد: فضا-زمانی، قلمروزدایی، ارجاعیت. مقاله حاضر در نظر دارد با تکیه بر این رویکرد، مسئله‌ی فضایی-زمانی را در شعر آپولینر و سپانلو مورد بررسی قرار دهد تا به برجسته‌سازی درجه‌ی سرعت و کندی فضاهای مختلف نائل آمده، تجددگرایی و سنت‌گرایی را در شعر این دو شاعر به منصه...

نویسندگان همکار