Danial BASANJ

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

[ 1 ] - از یک نمونه تحلیل اجتماعی- ارتباطی تا تالیف یک دستور زبان معنایی مطالعه مبانی نظری

در کتاب دستور زبان پاتریک شارودو، در کشمکش دوگانه معنا/شکل، این معناست که برتری یافته. بدین سان، می‌توان گفت که دوگانه معنا/شکل متاثر از روش‌شناسی معنا محور در تالیف و طراحی این دستور زبان به کار گرفته شده است. اما لازمه‌ی طراحی این گونه دستور زبان دستیابی به نگاهی جامع نسبت به سازوکارهای زبانی در چارچوب اجتماعی بکارگیری آنهاست. از نگاه شارودو، زبان ترکیبی از معنا، بیان و ارتباط است. مولف این د...

[ 2 ] - رابطه ی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه با نگارش: بُعدِ عاطفی

چکیده: «رابطه با نگارش» مفهومی است که توسط باره دو مینیاک (2000) مطرح شده و توسط شرتران و بلزر (2008، 2010، 2016) توسعه داده شده است. این مفهوم در برگیرنده ی رابطه ی معنایی بین فرد و نگارش است. مطالعه ی رابطه ی دانشجویان ایرانی اهمیت زیادی دارد، زیرا این امکان را برای ما فراهم می کند که نظریاتی درباره ی مشکلات زبان آموزان در نگارش مطرح کنیم که از جنبه های صرفا زبانی فراتر می روند. در مدل ...

نویسندگان همکار