Leila Shobeiry

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

[ 1 ] - چالشهای معنایی مرتبط با جایگاه کلمات ربط در جمله کاربست‌های آموزشی و ترجمه‌ای در بافت فارسی زبان

قیدها و کلمات ربط در زبان فرانسه علاوه بر اینکه در انسجام و یکدستی متون موثرند، نقش مهمی در معنای جمله نیز ایفا می‌کنند. به نحوی که حتی تغییر جایگاه قرار گرفتن آنها در جمله می‌تواند به تغییر معنای این کلمات منجر بشود. دانستن این مهم بی‌شک می‌تواند در شکل‌گیری معنای این حروف ربط در ذهن زبان‌آموز فارسی زبان و همچنین در ترجمه متون فرانسه به فارسی و بالعکس نقش مهمی ایفا کند. در تحقیق پیش رو با نظر ...

[ 2 ] - تأملی بر روش شناسی آموزش متون استدلالی در کلاس آموزش زبان فرانسه

آموزش نوشتن متن استدلالی در کلاس زبان خارجی فرانسه  از دو جنبه امری  حائز اهمیت است. ابتدا شناساندن متن استدلالی به زبان‌آموزان و سپس کمک به آنها هنگام نگارش متن استدلالی. مقاله حاضر در نظر دارد تا به نظریه‌ها، توضیحات و انتقال آموزشی متون استدلالی بپردازد. روش پیشنهادی در این مقاله حرکت از  کل به جزء می‌باشد. به عبارت دیگر برای آموزش متون استدلالی شایسته است که در ابتدا و قبل از معرفی عناصر د...

[ 3 ] - مسأله‌ی حروف ربط در آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی؛ از مفاهیم کلیدی تا کاربست های آموزشی

ارائه‌ی تعریفی از واژه‌ی حرف ربط و مفهوم اتصال در زبان فرانسه همواره مشکل ساز بوده است و مسئله‌ی حروف ربط در بحث آموزش و یادگیری دستورزبان فرانسه به عنوان زبان خارجی همواره چالش برانگیز بوده است. پاره‌ای از پژوهش‌ها بر این مطلب تأکید دارند که کلمات کاربردی و بخصوص حروف ربط که با تحکیم انسجام متنی، نقش بسیار مهمی را در پیوستگی عبارات و توالی منطقی نظرات و ایده‌ها ایفا می‌کنند، بزرگترین منشأ دشوا...

نویسندگان همکار