نوازاله صاحبانی

[ 1 ] - بررسی تغییرات کمی فنل کل ریشه گوجه فرنگی درتعامل بین نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

به منظورتعیین موثرترین مرحله زندگی نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica ، درتشدید بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و بررسی روند تغییرات کمی فنل کل به عنوان یکی از فاکتورهای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی، آزمایشهائی در شرایط گلخانه انجام گرفت. مقایسه روند تغییرات کمی فنل کل طی یازده روز در نشاءهای مایه کوبی شده با قارچ مذکور، نماتد و گیاه سالم به ...

[ 2 ] - بررسی کنترل بیولو‍ژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط Trichoderma viride

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanica ، به وسیله قارچ Trichoderma viride طی چندین آزمایش گلخانه ای بررسی شد. نتایج نشان می دهد که غلظت های مختلف این قارچ می تواند نسبت به شاهد، علاوه بر کاهش میزان بیماری، میزان تولید توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم داخل هر توده تخم را به طور معنی داری(در سطح 5% ) کاهش دهند. از نظر میزان بیماری بین غلظت های مختلف قارچ، تا غلظت 1...

[ 3 ] - بررسی تعامل نماتد گالزای بذر گندم Anguina tritici و باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم Rathayibacter tritici

به منظور بررسی تعامل بین نماتد گالزای بذر گندم Anguina tritici و باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم Rathayibacter tritici ، آزمایش هایی در دو بخش شامل مایه کوبی باکتری به میزبان بدون حضور نماتد و مایه کوبی باکتری به میزبان با حضور نماتد در گلخانه های تحقیقاتی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد و مشخص گردید که بیماری خوشه صمغی گندم بدون حضور نماتد به وجود نخواهد آمد. در این آز...

[ 4 ] - مطالعه ارتباط بین مراحل مختلف بیولوژی نماتد مولد گره (Meloidogyne javanica) و شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) و امکان سیستمیک شدن حساسیت ایجاد شده به وسیله نماتد در گیاه به قارچ

به منظور تعیین مؤثرترین مرحله بیولوژی نماتد Meloidogyne javanica در تشدید بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici و بررسی امکان سیستمیک شدن حساسیت ناشی از نماتد در گیاه در مقابل قارچ عامل بیماری، آزمایش‌هایی در گلخانه تحقیقاتی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت. نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد که 15 روز بعد از نفوذ نماتد به گیاه که مصا...

نویسندگان همکار