میرشمسی, محمد هادی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

[ 1 ] - حقوق ناشی از گواهی‌ ثبت اختراع و نحوه حمایت از کاربرد جدید دارویی

Nowadays, in proportion to the growth and industrialization of societies, the rights of inventors is one of the key tools for provides incentives to create so that most legal systems try to regulate this needs and prevent the violation of such rights. This has been emphasised by jurists, economists and policy makers since it contribute to the growth and progress of knowledge-based economy that ...

[ 2 ] - بررسی عوامل و موانع تجاری‌سازی اموال فکری در ایران

Today, economical power for every country is one of the first priorities in national policies and economic potential of each country depends on net national product. The most effective factor in the increase of gross national product is the commercialization of indigenous products in all economic fields where intellectual properties are one of them. In developed countries, the portion of intell...

[ 3 ] - گسترۀ کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی

حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی­رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره­مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش­های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می­تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره­ای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از­جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانس...

[ 4 ] - تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی

تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست‌گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهره‏برداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین‌روی، دولت­ها، مستقیم و غیر­مستقیم به تحقیق و ­توسعه می­پردازند و در زمینه­هایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایه­گذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع می­سازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال‌توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دار...

[ 5 ] - تأثیر ابطال گواهی نامه ثبت اختراع بر قراردادها با لحاظ ضرورت های حقوق اختراع

اختراعی قابل ثبت است که جدید بوده، دارای گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد. پس از ثبت اختراع، گواهی‌نامه ثبت اختراع صادر شده و به‌عنوان یک سند رسمی بر مالکیت دارنده آن دلالت دارد. ممکن است بنابر دلایلی از‌جمله فقدان یکی از شروط ماهوی اختراع، گواهی‌نامه مزبور توسط حکم دادگاه بی‌اعتبار و باطل شود. طبق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران، بی‌اعتباری ناشی از بطلان، اثر به گذ...

[ 6 ] - تقابل‌دو نظام «مؤسسه- مالک» و «مخترع-مالک» در تحقیقات تأمین‌مالی‌شده‌ توسط بخش عمومی

دولت‌ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می‌کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته‌های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه‌ای برای این تحقیقات وضع کرده‌اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظ...