× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رئیسی, لیلا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

[ 1 ] - جهانشمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد و رویه ی دولت های اسلامی

Respecting the realm of human rights in international law, there are two major approaches: the first approach due to the equal nature and inherent dignity, respect for universal human rights. In contrast, the second approach, emphasizing the differences in religion, ethnicity and culture in codification of human rights, belives in relativism of human rights. In the middle, according to the Isla...

[ 2 ] - بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی با توجه به کنوانسیون بازل

یکی از را ههای گسترش اجرای مقررات محی طزیستی، در سطح بی نالمللی،گسترش دامنه مسئولیت بی نالمللی کشورهای ناقض مقررات مذکور است.در این راستا در سا لهای گذشته تلا شهای جدی صورت گرفته است،به نحوی که موجب بروز تحولات چشمگیری در این موضوع شده است.امروزه در حوزه مسئولیت بی نالمللی ناشی از خسارات زیس تمحیطیمی توان از تحولاتی همانند گسترش دامنه مبنای این نوع مسئولیت ازمسئولیت ناشی از خطا به اصل مسئولیت ن...

[ 3 ] - چالش‌های دیپلماسی سرمایه‌گذاری خارجی دولت‫ها‬‬‬‬

دولت­ها در نظام بین­الملل روابط گسترده­ای با یکدیگر دارند و تا کنون توانسته­اند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینه­ها مکانیزم­ها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانسته­اند در خصوص مسئله سرمایه­گذاری خارجی یک چارچوب جهان­ شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهم‌ترین­ سوال­هایی که می‌توان مطرح نمود آن است که آیا مذاکره می‌تواند راه دستیبابی به یک توافق جهانی در رابطه با ...

[ 4 ] - تحولات تقنینی و قضایی ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در کشورهای اونگاس

با نگاهی به تحولات بین‌المللی اخیر مواد مخدر، درمی‌یابیم که گفتمان بازیگران جامعۀ بین‌المللی در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغییر است؛ در این روند در کشورهایی همچون کلمبیا و افغانستان به‌عنوان کشورهای مبدأ مواد در مقابل کشورهای مقصد مواد همچون مکزیک و آمریکا، رویکرد آسان‌گیرانه‌تری وجود دارد. به‌نظر می‌رسد حرکتی از منتهی‌الیه سخت‌گیرانه به‌سوی رژیم سهل‌گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها ...