حسنوند, فضل‌الله

دانشگاه بوعلی سینا همدان

[ 1 ] - طراحی مدلی برای تبیین شادکامی بر اساس سبک‏های مقابله با استرس و تاب‏آوری روان‏شناختی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان همدان

چکیده پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای تبیین شادکامی بر اساس سبک‏های مقابله با استرس و تاب‏آوری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان همدان انجام شده است. بدین منظور از بین کلیه­ی دانشجویان، 330 نفر (165 دختر و 165 پسر)  انتخاب شدند و سه پرسشنامه شادکامی، مقابله با موقعیت‏های فشارزا و تاب‏آوری را تکمیل نمودند. سپس داده­های پژوهش با استفاده از نرم­افزار SPSS21 و lisrel8.8 به روش تحلیل مسیر، تحلیل...

[ 2 ] - ساخت و اعتباریابی آزمون هوش زیبا‌شناسی

    این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی آزمونی برای اندازه­گیری هوش زیبا­شناسی است که در سال 1393 در دانشگاه بوعلی سینا همدان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان رشته­های گوناگون دانشگاه بوعلی سینا و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 370 نفر بود. برای تهیه ابزار، پس از بررسی مبانی نظری و مصاحبه با برخی اندیشمندان حوزه­های روان‌شناسی و هنرهای چندگانه، پرسش‌نامه مورد هدف ساخته شد. پس از...

[ 3 ] - بررسی عوامل برون فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان

طلاق عاطفی یک پدیده پنهان در زندگی زوج‌هاست که می‌تواند منجر به پیامدهایی ناگوار برای خانواده شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی برخی عوامل برون‌فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در زنان ایرانی انجام شده است. بدین منظور از میان زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره‌ی شهر همدان که به سبب اختلافات زناشویی مراجعه کرده بودند، 120 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته طلاق عاطفی و ...

[ 4 ] - ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای در رویارویی با اپیدمی کرونا

پژوهش پیش رو با هدف ساخت و اعتبار‎یابی پرسشنامه سبک‎های مقابله‎ای در رویارویی با اپیدمی کرونا به انجام رسیده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل تمامی افراد ساکن در استان لرستان بود که در سال 1398 با اثرات اپیدمی کروناویروس روبرو شدند. نمونه موردپژوهش بر اساس فرمول کوکران 384 نفر بود که به صورت نسبتا یکسان از میان زنان و مردان به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای تحلیل داده‎ها از روش تحلیل عاملی مبت...