علی موسوی

دانشجوی دکتری رشته سنجش و اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران.ایران

[ 1 ] - سنجش میزان دانش و رابطه آن با میزان استفاده از بازی های رایانه‌ای در دانش آموزان دختر پایه هشتم شهر تهران

پژوهش حاضر باهدف سنجش میزان دانش دانش‌آموزان دختر پایه‌ی هشتم شهر تهران از بازی‌های رایانه‌ای انجام ‌شد. روش این پژوهش توصیفی-پیمایشی بود که پژوهشگران علاوه بر آن به بررسی رابطه میان دانش دانش‌آموزان با استفاده آن‌ها از بازی‌های رایانه‌ای نیز پرداخته‌اند. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان دختر هشتم شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1394 بود که با استفاده از جدول کوهن، 387 دانش‌آموز ...

[ 2 ] - ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای در رویارویی با اپیدمی کرونا

پژوهش پیش رو با هدف ساخت و اعتبار‎یابی پرسشنامه سبک‎های مقابله‎ای در رویارویی با اپیدمی کرونا به انجام رسیده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل تمامی افراد ساکن در استان لرستان بود که در سال 1398 با اثرات اپیدمی کروناویروس روبرو شدند. نمونه موردپژوهش بر اساس فرمول کوکران 384 نفر بود که به صورت نسبتا یکسان از میان زنان و مردان به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای تحلیل داده‎ها از روش تحلیل عاملی مبت...